Unikt samarbete kring den småländska skogen

Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län, länsstyrelserna i de tre länen och andra aktörer har tillsammans arbetat fram en skogsstrategi för hela Småland. Strategin ska bidra till att företagande med koppling till skogen stärks, tydliggöra skogens roll för Smålands utveckling och synliggöra skogens alla värden.

Skogsstrategin för Småland godkändes vid regionstyrelse tisdagens sammanträde 19 december 2017.

Inom kort väntas även övriga aktörer godkänna strategin, som består av sex olika strategier och till varje finns konkreta prioriterade åtgärder som ska bidra till att nå målen.

Unikt samarbete

Småland är Sveriges främsta skogsregion när det gäller omsättning, förädlingsvärde och sysselsättning. 70 procent av Smålands markyta täcks av skog, tillväxten är hög och har unika naturmiljöer.

Skogen är viktig för både Småland och Sverige, säger regionrådet Malin Olsson (M):

– Därför har vi startat det här unika samarbetet mellan bland annat myndigheter, näringsliv och akademi för att stärka den småländska skogen. Syftet med skogsstrategin vi beslutat om idag, är att förbättra ekonomi, sysselsättning, miljö och klimat, jämställdhet och integration.

Hållbar utveckling

Strategin har koppling till Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling.

– Den kommer att ha stor betydelse för omställningen till biobaserad ekonomi och minskad klimatpåverkan, säger regionrådet Rune Backlund (C). Men det förutsätter att skogens värden används på ett hållbart sätt.

Mer information

Smålands skogar får värden att växa - Regional skogsstrategi för Småland (pdf, nytt fönster)(pdf-dokument)

Handlingar på regionstyrelsen 19 december 2017

Kontakt

Malin Olsson (M)
Regionråd och ordförande i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

070-562 25 41

Rune Backlund (C)
Regionråd och ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
070-279 61 57