Vaccination mot rotavirus blir nationell – studie i Region Jönköpings län bidrog till beslutet

En kvinna håller ett spädbarn i famnen
Alla spädbarn i Jönköpings län erbjuds sedan 2014 vaccinering mot rotavirus i barnhälsovården. Det har lett till att antalet svåra sjukdomsfall i magsjuka som kräver sjukhusvård har minskat kraftigt, med 60 procent, visar en utvärdering från barnhälsovården. Foto: Johan W Avby
En kvinna håller ett spädbarn i famnenEtt diagram

Från 1 september 2019 ingår vaccination mot rotavirus i det nationella vaccinationsprogrammet för barn. Region Jönköpings län erbjuder kostnadsfri vaccination sedan 2014. De goda erfarenheterna av vaccinationen har bidragit till beslutet om nationellt införande.

Rotavirus är den vanligaste orsaken till att barn upp till fem års ålder drabbas av diarréer och kräkningar, så kallad gastroenterit, vilket kan leda till uttorkning, i vissa fall så svårt att det kräver sjukhusvård. Detta drabbar drygt 2000 barn per år i Sverige.

Därför beslöt dåvarande Landstinget i Jönköpings län 2014 att erbjuda vaccination mot rotavirus, som nummer två i Sverige, några månader efter Stockholm. Införandet skedde i nära samarbete mellan barnhälsovården, barn- och ungdomsmedicinska kliniken och smittskydd vårdhygien i Region Jönköpings län, där till exempel alla barnhälsovårdssköterskor och barnhälsovårdsläkare fick ytterligare utbildning om sjukdomen, vaccinet och hur kommunikationen skulle ske med vårdnadshavare.

”Små barn kan bli svårt sjuka"

– Särskilt barn upp till ett år kan bli svårt sjuka. Om barnet blir uttorkat kan det krävas behandling med dropp på sjukhus, vilket blir ganska tufft för barnen. Därför är det väldigt bra att vaccinationen nu införs i det nationella programmet, säger Carin Oldin, barnhälsovårdsöverläkare i Region Jönköpings län.

Hon och hennes medarbetare gjorde 2018 en uppföljande studie av vilka effekter som vaccinationen gett. Studiens data har nu på sensommaren precis uppdateras med färsk statistik som visar att vaccinationstäckningen (antal barn som vaccineras) fortsätter öka och nu är 82 procent, jämfört med 76 procent vid starten.

Antalet barn i Jönköpings län som behövt vårdas på sjukhus på grund av magsjuka orsakad av rotavirus har mer än halverats.

– Vi följer årligen upp antalet vårdtillfällen och vårddygn för de vanligaste och allvarligaste infektionerna hos barn. Inläggningarna av den här patientgruppen har minskat med 60 procent sedan vaccination mot rotavirus infördes. Vi tror att vaccination är den största bidragande faktorn till denna minskning, säger Maria Ekelund, verksamhetschef för barn- och ungdomsmedicinska kliniken.

Studien i Jönköping har ingått i underlaget

Den uppföljande studien har varit en del inför regeringens beslut om att vaccination mot rotavirus ska ingå i det nationella barnvaccinationsprogrammet, något som nu blir verklighet från 1 september.

– När vi lämnade in begäran till regeringen fanns en internationell studie. Senare har studien kommit från Region Jönköpings län. Den har gett oerhört värdefull kunskap om vaccinet i en svensk kontext och hur viktigt det är med ett strukturerat och evidensbaserat arbetssätt, säger Bernice Aronsson, utredare och barnläkare på Folkhälsomyndigheten.

Erbjudas vaccination kostnadsfritt

Föreskriften från Folkhälsomyndigheten anger nu att alla spädbarn i Sverige ska erbjudas vaccination mot rotavirus kostnadsfritt.

Studien i Region Jönköpings län visar att vaccinationen ger önskat resultat. Dessutom ger den fler positiva effekter.

– Det är förstås väldigt bra att barn inte blir så sjuka så att de behöver hamna på sjukhus. Dessutom är rotavirus väldigt smittsamt och dessa barn riskerar annars att smitta andra barn som vårdas, säger Carin Oldin.

I studien har omkring 360 föräldrar i Jönköpings län fått svara på frågor om sin inställning till vaccination mot rotavirus.

”Väl testat och bra skydd viktigast”

– Det som föräldrarna angav som viktigaste faktor för att välja vaccination är att vaccinet är väl testat och ger ett bra skydd mot sjukdomen. Det näst viktigaste är att hälso- och sjukvårdspersonalen rekommenderar vaccinering. Det är föräldrarna som bestämmer, men vi måste förvalta deras förtroende genom att ge kunskap, säger Carin Oldin.

 

Fotnot 1: Barn- och ungdomsmedicinska kliniken på Länssjukhuset Ryhov följer noga insjuknandet i   invagination hos barn, ett sjukdomstillstånd där det blir stopp i tarmen. Årligen insjuknar 3-5 barn i Jönköpings län (upptagningsområde 76 000 barn) med invagination. Tillståndet är så ovanligt att man måste följa insjuknandet över lång tid för att kunna upptäcka en eventuell ökning. De fall som inträffat sedan man började vaccinera har inträffat utan tidsmässigt samband med vaccination.  

Fotnot 2: Studien om vaccination mot rotavirus är gjord i samarbete mellan barnhälsovården, barn- och ungdomsmedicinska kliniken, smittskydd vårdhygien samt Futurum (Region Jönköpings läns akademi för hälsa och vård).

Fotnot 3: Vaccinationen mot rotavirus sker i två doser och ges via munnen, den första från sex veckors ålder, den andra vid 3 månaders ålder.

Läs mer på 1177:

Vaccinationsprogrammet för barn (Extern länk)

Läs tidigare artiklar:

Vaccination mot rotavirus ger färre svåra sjukdomsfall

Studie om vaccin mot rotavirus fick vetenskapliga priset 2018