World AIDS Day 1 december: Hiv idag är inte som igår

En flicka och en pojke som håller om varandras huvud
”Hiv idag är inte som hiv igår” är budskapet från Folkhälsomyndigheten. Med rätt behandling är smittrisken mycket låg. Foto: Folkhälsomyndigheten
En flicka och en pojke som håller om varandras huvudPorträtt av en manlig läkare i vårdmiljö

Cirka 130 personer i Jönköpings län lever idag med hiv. Med effektiv behandling kan de leva ett i stort sett normalt liv där risken för smittspridning är minimal. Det är budskapet inför World AIDS Day 1 december. Denna dag uppmärksammas både de som lever med hiv, och de som världen över har avlidit och avlider i aidsrelaterade sjukdomar. Den 3 december finns också möjlighet till hivtest med snabbsvar på kvällstid.

Den som känner oro för att ha smittats med hiv kan vända sig till exempelvis vårdcentral, ungdomsmottagning eller sjukhusets STI-mottagning för ett konventionellt test. 

– Hiv-testet är gratis och ingen ska bli nekad att ta det. Ofta tas det på grund av oro, till exempel efter en oskyddad sexuell kontakt, eller i samband med ett nytt förhållande.  Det är också viktigt att nyanlända får möjlighet att testa sig, säger Per Josefson, överläkare på infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov.

Kan finnas tidiga symptom

 Det finns några tidiga symptom som kan ge skäl till test.

– Två-tre veckor efter smittillfället kan man få feber, halsont, svullna lymfkörtlar eller hudutslag. Det upplevs som en virusinfektion, ungefär som körtelfeber. Men knappt hälften av de som smittas har inte noterat något av dessa tidiga symptom utan kommer till oss efter ett rutintest. Ett fåtal kommer senare med symptom som till exempel avmagring, feber, svampinfektion i matstrupen eller lunginflammation.

För den som kommer till infektionsmottagningen med konstaterad hiv sker en rad åtgärder. 

Stöd och smittspårning

– Det handlar bland annat om smittspårning och smittskyddsinformation. Alla får inledningsvis träffa kurator. Hiv kan fortfarande ibland uppfattas som en dödsdom, men många är medvetna om vad det handlar om och kommer snabbt in i en fungerade behandling. Men det finns även smittade som kan ha en utsatt social situation, till exempel den som är asylsökande. Om behandlingen behöver starta direkt eller inte beror på patientens nivå av hjälparceller, säger Per Josefson. 

Dagliga tabletter

 Behandlingen består av 1-2 tabletter som tas varje dag, alltid som kombination av flera olika preparat.

– Det är då mycket viktigt att komma ihåg att ta tabletterna varje dag för att inte utveckla resistens.   

 Efter tätare besök till en början på infektionsmottagning kan besöken succesivt glesas ut till två gånger per år, en gång till sjuksköterska och en gång till läkare. 

Koll på eventuella biverkningar

 – För stabila patienter är det ofta inget bekymmer. Men man behöver ha koll på eventuella biverkningar på njurar, lever, blodfetter och risken för hjärt-kärlsjukdomar. Det är också viktigt att den psykosociala delen fungerar och en del patienter fortsätter kontakten med kurator, säger Per Josefson.

 Den hiv-smittade som sköter sin behandling och därmed kan hålla nere virusnivån, kan leva ett helt normalt liv utan risk för att smitta sin omgivning. Hiv överförs inte vid sex när en person har välbehandlad hiv, även när kondom inte används, konstaterar Folkhälsomyndigheten.

 Detta ger också behandlade läkare möjlighet att befria den hiv-smittade från den lagreglerade plikten att informera om viruset inför en sexuell kontakt.

 – Men detta avsteg från informationsplikten har villkor och ska finnas dokumenterat i journalen, poängterar Per Josefson.

 Kondom är däremot viktigt för att skydda sig från andra sexuellt överförda infektioner och för att undvika oönskade graviditeter. 

Hiv är idag en kronisk sjukdom

 Trots att hiv idag ser helt annorlunda ut jämfört med för 30 år sedan, finns fortfarande fördomar kvar och problem med bemötande.

 – Hiv är idag en kronisk sjukdom. En del med hiv vill inte heller definiera sig som sjuka. Men skräckpropagandan från 1980-talet lever ibland kvar och det finns fortfarande en hel del stigma kring hiv, där den smittade möter rädsla och är utsatt. Därför är det jättebra att hiv uppmärksammas genom World AIDS Day, säger Per Josefson.

Intern föreläsning

 Det sker på flera sätt. Torsdagen 27 november bjöd Region Jönköpings län och Noaks Ark Småland & Halland in till lunchföreläsningen för vårdmedarbetare med rubriken Våga vårda - att möta och bättre bemöta personer som lever med hiv. Detta för att sprida information om vad hiv innebär idag och för att öka kunskap och medvetenhet om de fördomar som många personer som lever med hiv fortfarande möter. 

– Noaks Ark gör ett bra jobb och många av våra patienter får stöd genom dem på olika sätt, bland annat genom läger och andra sociala aktiviteter som ordnas, säger Per Josefson. 

Möjlighet till hivtest med snabbsvar

 Den 3 december erbjuder Region Jönköpings län i samverkan med Noaks Ark Småland och Halland hivtest med snabbsvar på vårdcentralen Wetterhälsan, Atollen i Jönköping mellan 17:00-19:00, med erfaren personal på plats för samtal och stöd. 

– Vi vill upptäcka och behandla de som är hiv-smittade så tidigt som möjligt. Då ökar möjligheten till att leva ett långt och normalt liv, och risken för smittspridning minskar, säger Per Josefson. 

Fotnot: Humant immunbristvirus (hiv) isolerades för första gången 1983 och finns spritt i hela världen. Obehandlad leder hiv till immunbristtillståndet AIDS. Cirka 8 000 personer i Sverige lever med hiv. Cirka 400 nya fall diagnosticeras varje år i Sverige.

Läs mer:

STI-mottagningen, Länssjukhuset Ryhov(Extern länk)

 

Folkhälsomyndigheten: Världsaidsdagen 1 december(Extern länk)

Mer fakta:

Noaks Ark bildades 1986 och är en organisation som arbetar med att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Kunskap och stöd är de viktigaste verktygen för att människor med hiv och närstående ska kunna leva ett fullgott liv med hiv, och för att minska spridningen av hiv.