Agenda 2030: Socialt fokus på arbetet i Region Jönköpings län

Hälsa- och välbefinnande, minskad ojämlikhet, bra arbetsvillkor och inkluderande samhällen. Det är några av de områden som Region Jönköpings län arbetar med inom den sociala dimensionen i Agenda 2030, med insatser för medarbetare på alla nivåer.

– Vårt fokus är att det ska vara lätt för en verksamhet att bli socialt hållbar. Vi tränar oss i att vara ett team om social hållbarhet, för att ge verksamheterna stöd i ett strukturerat arbete i de frågor som är mest relevanta för just den verksamheten, säger Jesper Ekberg, folkhälsochef i Region Jönköpings län.

Tillsammans med HR-direktör Joakim Silva är han ansvarig för programgruppen Agenda 2030:s arbete med den sociala dimensionen, ett arbete som de båda betonar ska tränga ut i den dagliga verksamheten på regionens arbetsplatser.

Både internt och externt arbete

Den sociala dimensionen innebär både ett internt arbete inom Region Jönköpings län, och ett externt arbete som en samhällsaktör, till exempel insatser tillsammans med andra för att förbättra folkhälsan.

En stor fråga är den framtida kompetensförsörjningen.

– Andelen barn, unga och äldre ökar snabbare än den arbetsföra befolkningen. Det är en jätteutmaning för att klara en god kompetensförsörjning. Det krävs mer insatser än bara rekrytering, till exempel ett aktivt arbete att behålla de medarbetare som vi har. Detta är en del i vårt arbete som Attraktiv arbetsgivare, säger Joakim Silva.

Mer kunskap om psykisk ohälsa

Den ökade psykiska ohälsan i samhället är en annan stor utmaning för Region Jönköpings län, både som vårdgivare och som arbetsgivare.

– Det kan till exempel behövas utbildning för chefer för att öka kompetensen om psykisk ohälsa, i syfte att både upptäcka den tidigt och förebygga den hos medarbetare, säger Joakim Silva.

Arbetet med social hållbarhet gränsar även till andra frågor, som psykisk hälsa och målet att fler unga ska klara skolan.

– Att så många ungdomar som möjligt klarar grundskolan med godkända betyg är en bra vaccinering mot framtida ohälsa. Här finns samverkan och ledningssystem tillsammans med kommunerna, säger Jesper Ekberg.

Pågår en rad arbeten

Inom den sociala dimensionen pågår redan en rad arbeten, till exempel:

* Utlandsfödda medarbetare inom Närservice i Eksjö och Värnamo får utbildning i svenska * Introduktionsprogram för nyanställda medarbetare. (Nyanställda sjuksköterskor till exempel får ett 20 dagars regiongemensamt introduktionsprogram). * Hälsokommunikatörer som håller hälsoskola med nyanlända * Barnrättsombud för att bevaka barn och ungas mänskliga rättigheter * Etikombud för att fördjupa den etiska diskussionen i det patientnära arbetet * Metodstöd för hälso- och sjukvården för att ställa frågor om våld i nära relation

Handlingsplan tas fram

Under våren 2019 ska en handlingsplan för det fortsatta arbetet med den sociala dimensionen formuleras, för godkännande av programgruppen.

Målsättningen är ett dokument som så konkret som möjligt både prioriterar och beskriver målsättningen inom olika områden.

– Innehållet ska utgå ifrån regionens budget och verksamhetsplan, helst med mätbara mål. Vi gör redan ett stort arbete, men är ibland dåliga på att visa det, till exempel inom jämställdhet, säger Joakim Silva.

De tar hbtq-diplomeringen av olika arbetsplatser som ett konkret och mätbart exempel, med stolthet som en effekt för berörda arbetsplatser. Kanske kan liknande mätetal införas även för andra områden?

Titta mer på arbetssätt

– Det är ett arbetssätt. Ett annat kan vara utbildningsinsatser inom normmedvetenhet. Vi behöver titta mer på vilka arbetssätt vi har kring frågor om social hållbarhet. Det är viktigt att det är behovsstyrt. Vi behöver också bli bättre på att visa upp våra förbättringsgap utifrån Agenda 2030, där man kan bocka av sådant som vi är bra på, och göra insatser där vi behöver förbättra, säger Jesper Ekberg.

Den antagna handlingsplanen ska sedan tränga ut till regionens alla arbetsplatser, för chefer och medarbetare att arbeta med. Som ett led i detta är därför hållbarhet temat för de träffar som regionens chefer har under våren i nätverket för engagerat ledarskap.

– Vi hoppas att det ska bli en viktig yta där chefer kan pröva olika sätt att ta ansvar för de här frågorna, säger Jesper Ekberg.

MIKAEL BERGSTRÖM