AT-läkarna viktiga för Region Jönköpings län

Cirka 125 läkare finns i Region Jönköpings läns AT-organisation, där de under 21 månader gör sin allmäntjänstgöring med målet att bli av Socialstyrelsen legitimerade läkare. AT-läkarna är en viktig del i den långsiktiga strategin för läkarförsörjning.

– Sedan 1 januari 2019 har vi en regiongemensam AT-organisation under Futurum, vår akademi för hälsa och vård. Rekryteringsprocessen sker på respektive sjukhus men i samarbete inom Region Jönköpings län. AT-läkarna tjänstgör därefter på respektive sjukhus och kringliggande vårdcentraler men har bland annat gemensamma utbildningsdagar, säger Britt-Marie Persson, regionövergripande AT-chef.

Satsningen på läkare som efter sin grundutbildning och examen ska göra sin AT-tid är sedan många år en viktig strategi för Region Jönköpings län, i syfte att skapa en bra och stabil bemanningen av läkare.

I mars och oktober varje år annonseras alla AT-block i hela landet ut. Bland de examinerade läkarna startar då en ansökningsprocess där många söker till flera orter.

Intensivt rekryteringsarbete

– Vi har ett intensivt rekryteringsarbete, där vi bland annat besöker studieorterna och informerar om vår verksamhet. När ansökningarna kommer in görs ett urval och sedan genomförs intervjuer i flera steg. Det är alltid två personer som intervjuar, en HR-konsult och en läkare. Det är även viktigt att de sökande får en uppfattning om oss också, säger Britt-Marie Persson.

Anställningarna startar på respektive sjukhus vid två tillfällen per termin.

– I Jönköping har vi till exempel 13 nyanställda denna termin, där sju AT-läkare börjar vecka 35 och sex AT-läkare börjar i december. I Värnamo och Eksjö anställs 9 AT-läkare per ort denna termin.

Samtliga anställningar på de tre orterna inleds med en introduktionsvecka. Sedan fortsätter den 21 månader långa AT-tiden med tjänstgöring på sex månader långa block inom medicin och kirurgi, samt tre månader inom psykiatri och som avslutning sex månader i primärvård. 4-6 valfria veckor finns också inplanerade under AT-tiden.

Handledning viktigt

Handledningen är förstås oerhört viktig under AT-tiden.

– Det handlar om att AT-läkaren ska växa i sitt lärande, kunna bolla olika frågor och få återkoppling, säger Britt-Marie Persson.

Varje sjukhus har en AT-chef med arbetsgivaransvar samt två studierektorer och varje klinik har en utbildningsansvarig läkare för AT med uppgift bland annat att se till att AT-läkaren har en egen handledare.

AT-tiden innehåller också ett omfattande utbildningspaket. Här finns regiongemensamma utbildningsdagar om till exempel akutmedicin, etik och patientsäkerhet, försäkringsmedicin, bemötande, ledarskap, trauma och läkemedel för äldre.

AT-prov leder fram till legitimation

Under hela anställningstiden signeras de olika momenten in i en tjänstgöringsbok. Den, tillsammans med ett godkänt AT-prov, leder fram till legitimation av Socialstyrelsen och möjlighet att arbeta som läkare, i de flesta fall genom att börja en specialistutbildning, ST, som vanligtvis är cirka fem år lång.

Erfarenheten visar att cirka 80-85 procent av AT-läkarna stannar kvar och fortsätter sin ST-utbildning på sjukhusen och vårdcentralerna i Region Jönköpings län.

MIKAEL BERGSTRÖM

Läs mer:
Handledaren: Stimulerande för äldre läkare att handleda unga AT-läkare 

AT-tiden en viktig utbildning och resurs i sjukvården