Bengts forskning visar att snabb behandling är viktigt vid höftsjukdom

Ortopedläkaren Bengt står i sin gröna bussarong och håller upp en modell av en höft
Höftfysiolys är en sjukdom som drabbar unga och ger begränsad rörlighet i höften. Det är viktigt med korrekt och tidig diagnostik för att behandlingen ska ge ett bra resultat, konstaterar ortopeden Bengt Herngren som nu disputerat efter att ha forskat på patientgruppen sedan 2006. Foto: Johan W Avby

Höftfysiolys är en sjukdom som drabbar drygt 50 barn i Sverige per år, med begränsad rörlighet som följd. Bengt Herngren, kirurg och ortoped på Länssjukhuset Ryhov, visar i sin forskning hur viktigt det är att diagnos och behandling sker tidigt för att återfå full rörlighet i höften.

– När ett barn har ont i knät ska också höften undersökas. Har ett barn som växer smärta i ljumsken är höftfysiolys mer sannolikt än muskelsträckning, även om båda orsakerna är ovanliga. Dessutom är höftfysiolys nästan lika vanligt hos flickor som hos pojkar, säger Bengt Herngren som en kort sammanfattning.

Som ortoped, med inriktning på barn, har han genom åren träffat på många barn med höftfysiolys, vilket innebär att höftens ledhuvud glider på sned i förhållande till lårbenshalsen, med en felställning som bland annat påverkar gången som resultat.

Begränsad böjförmåga i höften

– De får till exempel svårt för att cykla, sitta ner, knyta skorna eller att gå med foten rakt fram. De får en begränsad böjförmåga i höften som blir besvärlig om de inte får diagnos och behandling tidigt, förklarar han.

Behandlingen består av att ledhuvudet fixeras mot lårbenshalsen med skruv eller spik för att bromsa upp en fortsatt glidning.

– Alla måste opereras. Men sker det i ett tidigt skede är det ett relativt lindrigt sjukdomsförlopp.

Men den som går utan operaton får med tiden en allt större felställning.

Störning i blodcirkulationen kan uppstå

– Omkring 10 till 20 procent riskerar att drabbas av en tråkig variant där sjukdomen försämras snabbt med instabilt läge. Det kan leda till en störning i blodcirkulationen till ledkulan, som kan leda till dålig funktion i höften, och innebära en konstgjord höftled redan i tidigare tonåren.

Höftfysiolys delas in i tre stadier, lindrig, mellansvår och svår.

– Blir de diagnosticerade tidigt ger det ett bra slutresultat och de mår väl. Även i det andra stadiet blir de flesta rätt så välfungerande efter operation. I det sista stadiet fungerar det sämre, och dessutom med risk för akut försämring med påverkad blodcirkulation.

Studerat 379 barn i Sverige

Bengt Herngren inledde sin forskning 2006 på ett patientmaterial som kom att omfatta 379 barn som åren 2007 till 2013 diagnosticerades med höftfysiolys. Utifrån detta kan han säga att sjukdomen debuterar i åldersintervallet 9-15 år, eftersom få barn ligger utanför det intervallet.

– Den klassiska bilden är att detta är en sjukdom som drabbar långa överviktiga pojkar. Men det visade sig att sjukdomen drabbar nästan lika många flickor. Samtidigt har 75 procent av de drabbade pojkarna övervikt, men bara 50 procent av de insjuknade flickorna. Orsaken till sjukdomen vet vi inte, men sannolikt kan övervikt vara en utlösande faktor, säger Bengt Herngren.

Viktigt med tidig upptäckt

Mer går att säga om hur viktigt det är att sjukdomen upptäcks och behandlas tidigt.

– Omkring 250 av barnen i forskningen hade renodlad smärta från ljumske eller höft. Ibland upptäcks inte det förrän barnet till exempel faller omkull i fotboll, men besvären kan ha funnits där tidigare. De barnen blir ofta rätt diagnosticerade när de söker vård. Men drygt 40 barn hade i huvudsak smärta från knäled som debutsymptom. Det kan vilseleda och bara en fjärdedel fick rätt diagnos från början. Det visar hur viktigt det är att undersöka uppifrån och ned, eftersom kroppen inte alltid kan skilja ut varifrån en smärta kommer.

Genom åren har Bengt Herngren haft mycket kontakt med den här patientgruppen. Detta ledde fram till ett intresse för forskning.

Letar efter orsaken

– Det är alltid spännande med sjukdomar som man inte vet orsaken till. I det här fallet handlar det om barn och de blir ganska allvarligt drabbade om man inte ställer rätt diagnos eller för den delen inte opererar på rätt sätt. Dessutom är det en liten grupp så ingen blir riktigt van vid att operera, säger han.

Av den anledningen har också antalet opererande sjukhus successivt minskat, från 39 till 28 sjukhus i Sverige, i Region Jönköpings län enbart på ortopedkliniken, Länssjukhuset Ryhov.

– Det är bra att antalet går ner. Med så få fall per sjukhus blir man inte riktigt trygg med operationerna och det krävs vana för att analysera röntgenbilderna. Nu hjälps vi istället åt i Sverige, för barnens skull. Dessa operationer behöver inte göras nattetid utan kan oftast planeras till nästa morgon, säger Bengt Herngren.

Disputerade med symposium

Fredagen 2 november 2018 disputerade han på sin avhandling på Qulturum i Jönköping, en dag som också blev ett ortopedisymposium. Bengt Herngren är också väldigt nöjd med den stöttning han fått för sin forskning.

– Det är väldigt goda förutsättningar för att bedriva klinisk forskning i Region Jönköpings län tack vare Futurum, regionens akademi för hälsa och vård, säger han.

 Måndagen den 5 november bar det sedan iväg till Tanzania för uppdrag fram till årsskiftet.

– Jag ska arbeta på FPCT Nkinga Referral Hospital. Vi bodde där i fem år som familj på 90-talet, och har senare återvänt för en kortare arbetsperiod om sex veckor ungefär vart tredje år. Nu ska jag ge fortsatt hjälp och stöttning i barnortopedi, utskickad av Skandinaviska Läkarbanken, säger Bengt Herngren.

MIKAEL BERGSTRÖM