De forskar om bröstcancer med stöd från lokal cancerstiftelse

En sjuksköterska sätter på ett armband på en patient.
Onkologsköterska Delmy Oliva på onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, låter en patient testa akupressurband, som en delstudie i forskningen om hur illamåendet kan minska vid cellgiftsbehandling. Foto: Johan W Avby
En sjuksköterska sätter på ett armband på en patient.Ett akupressurarmband på en arm.En man och en kvinna sitter vid en dator.

Vid cellgiftsbehandling mot bröstcancer får patienten också standardbehandling för att motverka illamående. Kan en individanpassad behandling ge bättre effekt, är frågan för ett forskningsprojekt som bedrivs med medel från bland annat stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköping.

– Illamående är en av biverkningarna vid cellgiftsbehandling som drabbar ungefär 85 procent av patienterna. Men samma cellgift kan ge väldigt olika illamående. En del drabbas i början av behandling, andra i slutet, vissa har illamående under hela tiden, säger Delmy Oliva, specialistsjuksköterska i onkologi vid Länssjukhuset Ryhov.

Hittat biomarkörer

I en första studie har hon och hennes kollegor hittat tre biomarkörer hos vissa patienter som påverkar illamåendet. Nu fortsätter arbetet med att se om kunskapen om biomarkörerna kan användas för att individanpassa behandlingen för att minska illamåendet.

– Det handlar om patienter som får samma typ av cellgiftsbehandling vid bröstcancer. Vi styr behandlingen genom att hälften får standardbehandling mot illamående, antiemetika som det kallas, medan hälften får individuell behandling utifrån de biomarkörer de har, för att se om detta ger bättre effekt, säger Freddi Lewin, överläkare i onkologi, medforskare och ordförande i nationella arbetsgruppen för nya cancerläkemedel.

800 patienter inkluderas

Totalt behövs 800 patienter till studien, varför även patienter från Kalmar, Gävle och Södersjukhuset i Stockholm inkluderas.

– Detta är ett första steg. Det viktiga med den här studien är att vi kliniskt undersöker om patienten har nytta av att vi hittat de här biomarkörerna, säger Freddi Lewin.

Den här studien är i sin tur en del i Delmy Olivas forskning om livskvalitet vid cancersjukdom.

– Kan vi individanpassa behandlingen mot illamående mår patienterna bättre, vilket påverkar deras livskvalitet, säger hon.

Testa akupressurband

I en delstudie kommer patienter också att randomiserat testa så kallade akupressurband, alltså ett handledsband med kulor på som ger ett tryck.

– De används idag som komplementär medicinsk behandling vid åksjuka och graviditet för att motverka illamående. Även i samband med stora magoperationer. Nu vill vi se om även vissa patienter som får cellgift har nytta av det för att minska sitt illamående, säger Delmy Oliva.

 

Fungerar eller inte?

– Det är mycket spekulationer om akupressurband fungerar eller inte. Därför vill vi testa när vi inkluderar så många kvinnor. Ett negativt resultat är lika viktigt. Och skulle det visa sig att det fungerar så är det ett väldigt billigt sätt att lindra illamående – som komplement, säger Freddi Lewin.

Om forskningsresultaten visar att illamåendet kan lindras med hjälp av individuell behandling, blir frågan förstås om det kan fungera likadant på cellgiftsbehandlingar vid fler cancerformer. De första resultaten kommer troligen att vara klara under 2021.

– Visar det sig fungera tror jag att det kommer att bli ganska generaliserbart, säger Freddi Lewin.

Studie om sömn vid cancerbehandling

Betydligt tidigare kommer svaret på en annan frågeställning, om hur sömnen påverkas av cellgiftsbehandling generellt vid cancersjukdom.

– Sömn är nödvändigt för att kunna leva. Många av kroppens organ är beroende av sömn för återhämtning. Vår hypotes är att sömnen påverkas av ett cancerbesked och start av behandling, säger Freddi Lewin, som i den här studien är handledare till Delmy Olivas doktorandstudier inför disputation, förhoppningsvis under 2019.

Från tidigare studier är det känt att 30-50 procent av alla personer som drabbas av cancer också får sömnproblem, problem som kan behandlas med till exempel läkemedel eller kognitiv behandling.

Pilotstudie med 75 patienter

I en pilotstudie kommer 75 patienter i Jönköpings län att genom enkäter få beskriva hur deras sömn och livskvalitet har påverkats, innan en behandling inleds och tre månader efteråt.

– Samtidigt undersöker vi genom blodprov och urinprov hur olika genetiska markörer för bland annat sömn påverkas under tiden, förklarar Delmy Oliva.

Den här studien bli klar under 2019.

Sedan har de tankar på ett nästa steg, att undersöka om en sämre sömn och livskvalitet har någon påverkan på cellgiftsbehandlingen.

Fokus på bra sömn

– I sjukvården är vi duktiga på att ta hand om bland annat feber, smärta och illamående. Men sömn har inte varit någon stor fråga och kunskap om sömn i samband med cancerbehandling är låg. Vi hoppas att ökad kunskap innebär att vi kan identifiera patienterna tidigare och på lång sikt förbättra omhändertagandet av patienterna. Skulle det till exempel visa sig att behandlingen mot illamående är beroende av sömnen, så blir det ännu större fokus på hur man ska få till en bra sömn. Det väcker i sin tur nya frågor, till exempel om en artificiell sömn på tabletter är likvärdig med en naturlig sömn. Det har vi ingen aning om idag – och den kunskapen ligger långt fram i tiden, säger Freddi Lewin.

MIKAEL BERGSTRÖM

 

Tätt samarbete med laboratoriemedicin

Forskningen som Delmy Oliva och Freddi Lewin bedriver finansieras av Futurum, FORSS och Stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköping.

– Den här typen av studier finns normalt sett på universitetssjukhusen. Här är det möjligt tack vare translationella plattformen, ett samarbete mellan den kliniska delen och laboratoriemedicin, som har speciell kompetens för de här analyserna. Det handlar om att en klinik har en frågeställning och att laboratoriets kompetens behövs för att svara på den. Samarbetet är väldigt värdefullt och helt avgörande för forskningen. Stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning har under sex år stöttat plattformen, men vill nu att Region Jönköpings län tar över ansvaret, vilket vi hoppas sker i den här viktiga forskningen ”från säng till bänk och åter till patienten”, säger Freddi Lewin.

Läs mer:

Lokal fond stöttar klinisk forskning inom cancerområdet

Hjärtats Hus en växande mötesplats för patienter och närstående