Det kliniska kunskapsstödet Fakta blir nationellt

Två personer tittar in i kameran
Karin Karlsson, blivande allmänläkare på vårdcentralen Hälsan 2 i Jönköping har stor nytta av Fakta-dokumenten i sin vardag med patientkontakter. Nu ska hon på sikt ta över rollen som Fakta-koordinator i Region Jönköpings län från distriktsläkare Staffan Ekedahl, vars mångåriga arbete nu får nationell spridning. Foto: Johan W Avby

Det ska vara lätt att göra rätt – från början. Det är grundtanken med det kliniska kunskapsstödet Fakta. Det fyller nu 20 år i Region Jönköpings län och blev 1 september 2018 ett nationellt kunskapsstöd med målet att varje patient ska få bästa möjliga och jämlika vård.

När ska remiss till röntgen skickas? Vilka labbprover ska tas? Hur ska ett sjukdomstillstånd behandlas? Vad är primärvårdens ansvar respektive specialistvårdens?

Det kliniska kunskapsstödet Fakta har dokument inom 25 medicinska områden, som anger hur olika symptom ska utredas och behandlas och vem som har ansvar för vad.

Från rådgivande till styrande dokument

– Det kliniska kunskapsstödet har utvecklats från att vara rådgivande till att bli styrande dokument som underlag till vad som ingår i primärvårdens uppdrag, och är i princip heltäckande för den kliniska vardagen, säger Staffan Ekedahl, distriktsläkare och Fakta-koordinator i Region Jönköpings län.

Han konstaterar att Region Jönköpings län är ganska ensamt om att ha arbetat fram så heltäckande dokument.

Mer än medicinskt stöd

– Dokumenten har breddats. Från början var det främst ett medicinskt stöd till läkare, idag är det ett multiprofessionellt kunskapsstöd som även tar upp omvårdnad, rehabilitering och psykosociala aspekter, och olika yrkesgrupper kan se sin del i ett större sammanhang, säger Staffan Ekedahl.

Bakom varje Faktadokument finns en arbetsgrupp med representanter från primärvård och sjukhusvård som skriver dokumenten utifrån fasta rubriker som vårdansvar, diagnostik/ utredning, behandling, uppföljning, kvalitetsindikatorer, med mera.

För medarbetare i hälso- och sjukvården blir resultatet ett Fakta-dokumenten som fungerar som uppslagsbok och kunskapskälla, med länkar till olika fördjupningsområden.

Kort, överskådligt och sökbart

– Det finns mycket information i form av riktlinjer och vårdprogram. Men vi behöver primärvårdsanpassade dokument som är korta, överskådliga och lätt sökbara, med länkar till fördjupning. Fakta ska hjälpa till med att sovra i all den kunskap som finns, säger Staffan Ekedahl.

 Dokumenten revideras regelbundet. På senare år har det till exempel handlat om att anpassa Fakta-dokumenten efter de nationella standardiserade vårdförloppen, SVF, för olika cancersjukdomar.

”Passade som hand i handske”

– SVF-förloppen passade in som hand i handske när de kom och ersatte ibland tidigare Fakta-text. Att det redan fanns en struktur där de passade in gjorde också att vi hade lättare att införa dem. Det har varit en viktig framgångsfaktor, säger Staffan Ekedahl.

Fakta-dokumenten ligger på regionens pluswebb, tillgängliga för såväl vårdens medarbetare som allmänheten. För att öka kunskapen om dem arrangeras också utbildningsdagar för allmänläkare fyra gånger om året.

Genomslaget är bra. Det sker tusentals sökningar på Fakta-sidor varje vecka.

De är även till stor nytta i samband med handledning av läkare under utbildning och för utlandsrekryterade läkare som ska lära sig hur svensk hälso- och sjukvård fungerar organisatoriskt.

”Slagit väl ut i specialistvården”

– Fakta-dokumenten har även kommit att uppskattas av specialistvården, som nu tycker att de får remisser med bättre kvalitet, säger Staffan Ekedahl.

– Dokumenten är ett stort stöd i vardagen som underlättar samarbetet. Jag kan till exempel läsa in mig på vilka prover som ska tas i ett specifikt fall och hur långt mitt ansvar sträcker sig för en viss behandling, innan någon annan ska ta vid, säger Karin Karlsson, snart färdig specialist i allmänmedicin, med vårdcentralen Hälsan 2 i Jönköping som arbetsplats.

Hon har deltagit i Faktagruppen internmedicin för lungor och allergier. Under hösten 2018 kliver hon nu in i rollen som Fakta-koordinator på deltid, för att sedan ta över Staffan Ekedahls roll på sikt.

”Jätteroligt komma in i arbetet”

– Det blir jätteroligt att få komma in i det här arbetet och lära av Staffan, samt att bidra till att driva utvecklingen framåt, säger hon.

Från 1 september finns nationella Fakta-dokument, ett resultat av det arbete som Staffan Ekedahl och hans kollegor gjort på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med texterna från Region Jönköpings län som en stor del av underlaget.

– En orsak till den nationella satsningen är att ett kunskapsstöd är en viktig del i ett förbättrat omhändertagande av de kroniskt sjuka. Dessutom har primärvården i hela landet haft ett önskemål om ett primärvårdsanpassat gemensamt kunskapsstöd, säger Staffan Ekedahl.

Kunskapsstöd med regionala tillägg

Det innebär att medarbetare från samtliga landets landsting och regioner hjälps åt att skapa och underhålla detta stöd. Via en teknisk lösning finns det även möjlighet att lägga till lokala/regionala tillägg till riktlinjerna enligt samma princip som på 1177.se.

För Karin Karlsson kommer arbetet framöver att handla mycket om att leda arbetet med de lokala tillägg som gäller för Region Jönköpings län.

– Fakta-dokumenten behöver hela tiden underhållas, och det behövs fortbildning, säger hon.

– Tanken med Fakta var att skapa dokument med information som är lättillgänglig och enkel att ta till sig. Att göra rätt från början sparar både resurser och energi. Att alla patienter behandlas utifrån samma riktlinjer är också ett led i jämlik vård, säger Staffan Ekedahl.

MIKAEL BERGSTRÖM

Läs mer:

Fakta – allmänt kliniskt kunskapsstöd

Nationellt kliniskt kunskapsstöd(Extern länk)