En läkande utemiljö vid sjukvårdens nya lokaler

bild på grönska med en liten vattenspegel
En utemiljö med växtlighet, vattenspeglar, promenadstråk och sittmöjligheter har stor betydelse för hälso- och sjukvården och skapar en läkande miljö, visar forskningen. Det innebär att planeringen av utemiljön kommer in tidigt i processen när sjukvårdslokaler ska byggas eller renoveras. Bild från Alnarps rehabiliteringsträdgård. Foto: Åsa Åshage
bild på grönska med en liten vattenspegelskogsmatBlomplanteringSkiss som visar utemiljön vid hus D1

Hälso- och sjukvård är inte bara vårdlokaler, medarbetare, teknik och läkemedel. Det handlar också om en hälsofrämjande utemiljö. Därför är bland annat växtlighet, vattenspeglar, promenadstråk och sittmöjligheter en viktig del när Region Jönköpings län bygger om och nytt.

– Det har blivit mycket mer fokus på utemiljön nu, vilket är jätteroligt, och vi vet att en fin utemiljö bidrar till tillfrisknande. Numera kommer vi in tidigt i processerna och kan stämma av i projekten, säger Robert Burman, landskapsingenjör på mark och trädgård, regionfastigheter. 

Det innebär till exempel att det finns detaljerade planer för utemiljön kring nya hus D1-D2 som byggs på Länssjukhuset Ryhov, för inflyttning 2020-2021. 

Det handlar om innergårdar som får både skogsliknande miljöer och som ger möjlighet till rehabträning, men också att en ängsyta ska skapas med blommor och pergola, för avkoppling för både patienter, närstående och medarbetare. Här blir det också en vattenspegel, murar att sitta på och stenrösen. 

”Känsla av tallskog”  

– Mittengården mellan huskropparna kommer inte att bli en traditionell innergård. Istället ska det bli en känsla av tallskog, med bland annat skogsmatta och vårblommande körsbär och blommor. Forskningen visar att en mer vild natur är väldigt positiv för de svårast sjuka, dessutom en natur som är artrik och har säsongsvariationer, säger Robert Burman. 

På Höglandssjukhuset i Eksjö håller en helt ny huskropp på att ta form, som kommer att innehålla en rad verksamheter, bland annat ny huvudentré. 

Utanför finns sjukhusparken, som också ska få en ny utformning. Detaljutformning pågår nu men gestaltningsprogrammet föreslår bland annat ett entréstråk från Eksjöån upp genom en trädallé till huvudentrén, en torgyta framför entrén, men också en mötesplats i parken med sittgrupper och lekredskap i trä samt vattenspegel och pergola. Dessutom ska gångstråk mellan små kullar av marktäckande växter locka till promenader och rörelse. 

– Detta är en väldigt liten yta, och då är det ännu viktigare att det blir hög kvalitet på det som görs, med inslag av vatten och växter med artrikedom. 

Även här ska det gå att skapa en yta med sittmöbler i avskildhet i det hörn som finns mellan vårdcentralen och sjukhusfasaden. 

Oas med lekdjur 

– Här vill vi skapa en oas, bland annat med konstnärligt utformade lekdjur. 

Många saker ska rymmas på ytan. En bilparkering ska skapas, en bussgata ska dras genom parken, samtidigt som ån är en begräsningslinje till den kommunala marken. 

– Ån är en resurs som vi vill ta tillvara. Vatten är viktigt. Det finns också en Hälsans stig i Eksjö ganska nära sjukhuset, så här vill vi gärna ha ett samarbete med kommunen, säger Robert Burman. 

Den nya huskroppen får också en stor och ljus entré och stora glasytor mot parken. 

– Det ger kontakt med utemiljön enligt steg 1 i vårt zontänkande, vilket är väldigt positivt. 

Värnamo sjukhus har tidigare fått en helt ny rehabiliteringsträdgård. En promenadslinga i skogen har också rustats upp med bland annat ytterligare planteringar. 

– Så snart ombyggnationen av bland annat operations- och intensivvårdskliniken är klar ska vi förbättra skyltningen till slingan så att den blir lättare att hitta. 

Samarbete med forskare 

Under några år har regionfastigheter haft samarbete med forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet om betydelsen av utemiljöer i vårdsammanhang. 

– Resultatet publiceras i höst och blir ett basdokument för hur vi ska jobba med vår utemiljö. Det blir också en föreläsningar i ämnet, säger Robert Burman. 

Hur ser då utemiljön vid sjukhusen ut? För Ryhovsområdet har det nyligen gjorts en grönstrukturplan som beskriver de värden som finns och vad som behöver utvecklas eller förbättras.  Planen ska behandlas politiskt under hösten. Under 2019 och 2020 ska liknande planer tas fram för Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus. 

MIKAEL BERGSTRÖM