Lungcancer lokaliseras med ultraljud

TVå medarbetare genomför bronkoskopi
Specialistsjuksköterska Margaretha Jacobsson och överläkare Magnus Kentson genomför ultraljudsledd bronkoskopi av en patient för att undersöka förekomsten av tumörer i lymfkörtlar. Foto: Johan W Avby
TVå medarbetare genomför bronkoskopiLäkare genomför bronkoskopiUltraljudsbild

Sedan mars 2018 har Region Jönköpings län tekniken och kunskapen att diagnosticera små tumörer i lungorna och intilliggande lymfkörtlar. Genom bronkoskopi med hjälp av ultraljudsteknik, så kallad EBUS, slipper nu många patienter resor till Linköping och utredningstiden kan kortas. Den avancerade diagnostiken kan också användas för andra sjukdomstillstånd.

– Att vi nu inför ultraljudsledd bronkoskopi, EBUS, är ett diagnostiskt lyft, där träffsäkerheten i undersökningarna ökar, väntetiderna blir kortare och färre patienter behöver åka till Linköping, säger Magnus Kentson, överläkare på medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov.

Bronkoskop, är en böjlig slang med belysning och arbetskanal som förs ner i luftrören, för att undersöka lungorna och ta vävnadsprov vid misstanke om lungcancer. 

Satsning på ultraljudsteknik

Satsningen på ultraljud består av två delar. Dels en så kallad miniprobe, där man med en ultraljudskateter som används med det vanliga brokoskopet, kan ta sig långt in i det finmaskiga nätet av luftrör för att ta prover på små tumörer.

Dels en helt annan teknik, EBUS, ett speciellt bronkoskop med ultraljudsprob och nålsystem som kan hitta och ta prover från lymfkörtlar mellan lungorna. Detta är undersökningar som ofta utförs polikliniskt på samma sätt som ordinär bronkoskopi och som inte upplevs annorlunda av patienten, men som tar lite längre tid.

– Med ett vanligt bronkoskop kan man ta prover på det man ser. Men andra sidan av luftstrupen, där det sitter lymfkörtlar mellan lungorna går inte att se.  Det kan finnas tumörer ända ner till fem millimeter, som man behöver vägledning för att träffa rätt med en provtagningsnål, förklarar Magnus Kentson.

EBUS gör det möjligt att med bronkoskop se även bakom slemhinnor och se skillnad på lymfkörtel och kärl inför provtagningen.

”Viktigt kartlägga utbredning”

– Det är viktigt att kartlägga sjukdomens utbredning för att skräddarsy behandlingen. En tumör i lunga går att operera, likaså tumör spridd till lungroten. Men är cancern spridd till lymfkörtlar mellan lungorna blir det mycket mer komplicerat och går ofta inte att operera. Så en spridning till lymfkörtlarna kan vara skillnaden mellan kurativ eller palliativ behandling, säger Magnus Kentson.

Hittills har alla undersökningar med ultraljudsledd bronkoskopi fått remitteras till Universitetssjukhuset i Linköping. Men sedan 20 mars finns tekniken och kunskapen på Länssjukhuset Ryhov.

Samarbete med kirurgmottagningen

Där samarbetar lungmedicin med kirurgmottagningen, KBC. Fem sjuksköterskor och medicinläkarna Magnus Kentson, Fredrik Axelsson och Roger Gunnarsson har under vintern fått utbildning i Linköping för att genomföra EBUS. Lungcancerutredningar sker sedan många år både i Jönköping och Eksjö, men EBUS-undersökningar kommer att ske i Jönköping. Handledare från Lund finns också på plats under den första tiden på Länssjukhuset Ryhov.

– Det är ganska stor skillnad att använda EBUS jämfört med traditionellt bronkoskop. Att använda ultraljud inne i luftrören är en ny värld, och sticktekniken är annorlunda, med en nål som går djupare, förklarar Magnus Kentson.

En undersökning inleds alltid med vanlig bronkoskopi och fortsätter sedan med EBUS när det finns behov.

”Smärtlindrad och halvsovande”

– Då kan undersökningen ta upp till 90 minuter. Under tiden är patienten smärtlindrad och i princip halvsovande. Det är väldigt viktigt att patienten är lugn under undersökningen.

En utredning om misstänkt lungcancer inleds alltid med en avancerad skiktröntgen, så kallad PET-CT, där radioaktiva isotoper kan identifiera små cancertumörer.

– Men en indikering på spridning av cancertumör måste sedan bekräftas med riktad EBUS-undersökning och vävnadsprov. Man kan förenklat säga att PET-CT-undersökningen ger oss den förfinade kartan var vi ska ta våra prover, säger Magnus Kentson.

Från hösten 2018 kan även den undersökningen göras på hemmaplan, då Region Jönköpings län tar i drift sin första PET-CT-utrustning.

– Väldigt bra att vi nu snart får den här utrustningen, eftersom vi inom lungmedicin har stor nytta av PET-CT för olika frågeställningar om lungcancer, inte minst för att se spridningen utanför lungorna.

Väntetiderna kortas

Tekniken innebär högre träffsäkerhet i undersökningen. Möjligheten att göra EBUS på hemmaplan, och snart också avancerad skiktröntgen, PET-CT, gör också att väntetiderna i det standardiserade vårdförloppet för lungcancer kommer att minska då kapaciteten ökar.

Dessutom kommer EBUS även att användas för undersökning av andra sjukdomar i lungor eller lymfsystem, som sarkoidos eller lymfom.

”Tätt samarbete med Linköping”

Magnus Kentson räknar med att ungefär en fjärdedel av alla bronkoskopier även kommer att göras med EBUS, undersökningar som sker en eller två gånger i veckan på Länssjukhuset Ryhov. De mer komplicerade undersökningarna kommer även i fortsättningen att remitteras till Linköping.

– Det stöd vi har på både hemmaplan och i Sydöstra sjukvårdsregionen är väldigt viktigt, liksom det täta samarbete vi har med lungmedicin och thoraxkirurgin i Linköping. Det har varit ett stort arbete att få med alla aktörer på tåget, och nu känns det väldigt bra att vi kan erbjuda den här diagnostiken i Jönköpings län, säger han.

MIKAEL BERGSTRÖM

Fotnot:

EBUS, Endoskopiskt Ultraljud, (endobronchial ultrasound), började först användas i Lund 2006 och spreds sedan till övriga universitetssjukhus. För fyra år sedan infördes metoden på första länssjukhuset och i dagsläget finns cirka 15 sjukhus i Sverige som använder metoden.

I Jönköpings län behandlas cirka 100 patienter per år för lungcancer.