Ny lag om utskrivning skapar ökad samverkan och längre planeringstid

Tre deltagare på workshop
För de olika grupperna, med blandade yrkeskompetenser, fanns det många olika frågor att diskutera kring hur samverkan ska fungera när patienter skrivs ut från sjukhus och behöver fortsatt vård och omsorg hemma. Foto: Johan W Avby
Tre deltagare på workshopMarita Sandqvist, projektledare för projekt Vårdsamordning, leder de workshoppar som genomförts, bland annat i Värnamo, för att utbilda medarbetarna i det arbetssätt som införs från 15 januari 2018.

Den 15 januari 2018 börjar Region Jönköpings län och länets kommuner med ett nytt gemensamt arbetssätt kring utskrivning från sjukhus för patienter med fortsatt behov av insatser.

– Nu är det hög tid att alla som arbetar närmast Esther inom slutenvård, vårdcentral och kommun att göra sig redo för vårt gemensamma nya arbetssätt som ska ge ökad trygghet för patienterna och deras närstående, efter en sjukhusvistelse, säger Marita Sandqvist, projektledare för projekt vårdsamordning.

Hon leder de workshoppar som genomförs för att utbilda omkring 500 medarbetare inom slutenvård, vårdcentral och kommunal vård och omsorg inför ”lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” som börjar gälla vid årsskiftet.

Den handlar om ett ökat samarbete mellan flera vårdgivare när en patient skrivs ut från sjukhus och har fortsatt behov av insatser hemma.

Inskrivningsmeddelande direkt

När en person som har insatser hemma sedan tidigare läggs in på sjukhus, ska slutenvården direkt skicka ett inskrivningsmeddelande till berörd kommun och vårdcentral. Detta för att insatser från hemtjänst, hemsjukvård och liknande ska kunna avbeställas.

Inom 24 timmar ska läkare på sjukhuset göra en bedömning av vilken dag som patienten kan skrivas ut, och meddela vårdcentralens vårdsamordnare och kommun detta.

– Vi säger inom 24 timmar, för då har patienten hunnit träffa specialistläkare på rond, och bedömningen om utskrivning blir mer träffsäker. Sedan ska förstås patienten få information om planerad vårdtid, säger Marita Sandqvist.

Länge planeringstiden

Genom ett tidigt besked om planerad utskrivningsdag, ökar den tid som kommunen och vårdcentralen har på sig att förbereda för att patienten ska komma hem igen.

Dessutom ger kommunen ett svar till sjukhuset direkt på inskrivningsmeddelandet, om patientens status och vilka insatser som är pågående, vilket underlättar en kommande vårdplanering om behovet har förändrats.

– Den längre planeringstiden gör att det är möjligt att ta hem patienten inom 24 timmar efter utskrivningsmeddelandet. Ingen ska behöva vara längre tid på sjukhus än nödvändigt, säger Marita Sandqvist.

När patienten kommer hem ska det också finnas en plan för de första dygnen för de insatser som kan behövas, som hjälp att komma upp ur sängen, dusch, omläggning av bensår, injektioner och liknande.

Ny roll för vårdcentralerna

Den nya processen ger också en helt ny roll för vårdcentralerna. Tidigare har vårdcentralerna inte fått besked om att en patient blivit inlagd på sjukhus – vilket patienterna ibland har trott.

– Nu får vårdcentralen en huvudroll, med vårdsamordnare som ska hålla ihop processen och se till att ledtiderna hålls. Vårdsamordnaren ska vara den fasta vårdkontakten som kallar till vårdplaneringsmöte när det är aktuellt. Den ska göras inom tre kalenderdagar efter utskrivning, helst hemma hos patienten eftersom man ser så mycket mer och kan göra bättre bedömningar, säger Marita Sandqvist.

Samordnad individuell plan, SIP, är ett viktigt instrument för den fortsatta vården hemma.Planen ska följas upp inom en månad, och finns tillgänglig att läsa i journalen via nätet.

– Patienten ska ha sin samordnade individuella plan, SIP. Kan vi skriva den bra, utifrån patientens behov och på normal svenska, är det en framgångsfaktor. Den skapar en trygg patient och närstående som vet vad de ska göra om något inträffar, vem som ansvarar för vad och vad patienten själv ska göra. Planen ska utgå ifrån vad som är viktigt för patienten och vad som ger livskvalitet.

350 vårdplaneringar i månaden

Varje månad skrivs det drygt 1 000 inskrivningsmeddelande från slutenvården i Jönköpings län. Omkring 350 resulterar sedan i en vårdplanering, då dessa har ett nytt, utökat eller förändrat behov. Övriga har ett oförändrat behov av insatser hemma när de skrivs ut.

Inom Jönköpings län har det nya arbetssättet redan införts på prov på Höglandet, mellan Höglandssjukhuset, Eksjö vårdcentral, alla vårdcentraler i Nässjö kommun samt de båda kommunerna, med gott resultat.

Inför starten i hela Jönköpings län 15 januari 2018 har det skett ett stort förberedelsearbete i form av bland annat dialogmöten och träffar med alla kommunledningar, ledningspersoner inom slutenvården och samtliga vårdcentraler. Under november/december genomförs tre omgångar workshops med de omkring 500 medarbetade inom hälso- och sjukvård och kommunal verksamhet som är direkt berörda av förändringen.

”Ändra rutiner och attityder”

Men det finns förstås utmaningar, som att läkarkåren inom den slutna vården ska klara av att beräkna datum för utskrivning, att vårdsamordnarna ska klara av utmaningarna att hålla ihop processen och vara den fasta vårdkontakten, och att kommunerna ska kunna ta hem Esther inom 24 timmar efter att hon är utskrivningsklar.

– Det handlar om att ha respekt för varandra och att var och en gör sin del i processen. Processen i sig är bra, sedan handlar det om att ändra kulturer och attityder. Syftet är att patienten under vårdtiden på sjukhus vet vad som ska hända. Det handlar om trygg och säker vård, när du behöver och där du behöver, säger Marita Sandqvist.

MIKAEL BERGSTRÖM

Läs mer:

”Det handlar om kommunikation” tycker patienten Johan

Vårdsamordnarna får en nyckelroll