Psykiatrisk vårdjour ger stöd hemma

Tre kvinnor och en man sitter på en bänk
Helena Fager, Maria Berlin, Tina Jazic och Stefan Tallefors arbetar med psykiatriska vårdjouren på Höglandet och i Jönköping och konstaterar att insatserna i hemmet gör stor skillnad för patienterna och innebär att man ibland kan undvika inneliggande vård. Foto: Mikael Bergström
Tre kvinnor och en man sitter på en bänkEn man och två kvinnor står utomhus i grönska

Den psykiatriska vårdjouren i Eksjö, Värnamo och Jönköping är en specialistpsykiatrisk resurs som finns tillgänglig varje dag som ett stöd för patienten i hemmet. Genom allt ifrån täta dagliga hembesök till telefonkontakt, kan många länsinvånare under en övergångsperiod få det stöd och den behandling som de behöver – utan inneliggande psykiatrisk vård.

– Det är så bra att kunna göra insatserna hemma. Vi flyttar perspektivet till vad patienten behöver, och till att vården inte ska vara så sjukhustung. Vi får också en helt annan bild av patienten. Vi ser inte bara sjukdomen, utan kan ta tillvara patientens resurser, så att patienten blir engagerad och får ta ansvar för sin del i vården. Det är så spännande att hitta olika lösningar för olika patienter, säger Helena Fager, sektionschef på psykiatriska kliniken, Höglandssjukhuset.

Tryggare hemma

Erfarenheten är bland annat att patienten känner sig mycket tryggare hemma jämfört med att vara i en sjukhusmiljö där atmosfären är annorlunda:

– Vi får många positiva reaktioner från patienter och närstående. De uppskattar tillgängligheten väldigt mycket. De är så tacksamma att vi kan komma hem till dem. Det är också mycket lättare att få kontakt med närstående när man sitter hemma vid köksbordet, säger Tina Jazic, skötare på psykiatriska kliniken, Höglandssjukhuset.

Kunde bo kvar hemma

Det finns flera exempel på vad vårdjouren betyder. Som personen som tidigare vårdats inneliggande långa perioder för psykoser. Nu stod hen igen på en av psykiatriska akutmottagningarna i länet, med packad väska, beredd på att bli inlagd igen. Men den här gången var det inte psykos, utan sömnproblem. Så patientens glädje var stor över att kunna fortsätta att vara hemma, med tät uppföljning av vårdjouren.

Den psykiatriska vårdjouren i Värnamo startade 1 januari 2016 och har 60-70 patienter inskrivna.

– Vi har mycket att göra, men det fungerar ganska bra och är mycket uppskattat av patienterna. Målsättningen är att det ska minska besöken på psykiatriska akutmottagningen och minska den inneliggande vården, säger enhetschef Magdalena Thomson.

Kontakt samma dag

Hon konstaterar att patienterna får snabb kontakt med vårdjouren.

– Ofta samma dag per telefon. Vägen till oss går ofta via jourläkare, eller en behandlare som ser att en patient behöver extra stöd mellan kontakterna. Många patienter vi har kontakt med har ångest och suicidrisk. Många är nedstämda, men vill inte heller bli inlagda. Vårt material om ångesthantering och behandling med akupunkturkulor kan då vara till stor hjälp, säger Magdalena Thomson.

Psykiatrisk vårdjour i hela länet

I Jönköping har psykiatrisk vårdjour funnits sedan början av 1990-talet, med varierande organisation. Sedan 2019 finns nu psykiatrisk vårdjour över hela Jönköpings län, en specialistpsykiatrisk vård med utgångspunkt från de tre psykiatriska klinikerna och dess akutmottagningar i Eksjö, Värnamo och Jönköping. Öppettiderna och bemanningen varierar en aning mellan de tre klinikerna, men innehållet är ungefär detsamma. I Eksjö och Värnamo finns ett team, i Jönköping sker just nu en utökning till två team igång samtidigt. Vårdjouren bemannas av två skötare, eller sjuksköterska och skötare och har även tillgång till andra yrkesgrupper, som kurator och läkare, vid behov. De tre vårdjourerna utvecklar också ett samarbete.

Kortare övergångstid

Syftet är att erbjuda ett tillfälligt stöd till den som drabbas av psykisk ohälsa och behöver insatser från specialistpsykiatrin. Stödet handlar ofta om en kortare tid, ofta ett par veckor eller högst en månad.

Stödet består ofta av samtal, men kan också innebära till exempel uppföljning och justering av läkemedel efter läkarbeslut, taktil massage eller öronakupunktur.

Vårdjouren kan till exempel kopplas in när en person söker sig till den psykiatriska akutmottagningen och bedömningen blir att inläggning inte krävs, men att patienten inte heller kan vänta på att få träffa en behandlare.

”Vara en brygga”

– Vi ska vara en brygga för att undvika glapp i vårdens övergångar och skapa trygga utskrivningar. Får man problem med sin psykiska hälsa, kan vi erbjuda ett alternativ till inneliggande vård och stötta kring medicinering, sömn, ångest, med mera. Om patienten är hemma ser man helheten på ett helt annat sätt. Att det ska finnas mat i kylskåpet, barn som ska tas omhand, hund som ska rastas eller räkningar som ska betalas. Vi kan se vad som påverkar patientens mående och har möjlighet att vid behov koppla in fler aktörer, säger Maria Berlin, vårdenhetschef på psykiatriska kliniken i Jönköping.

Regelbundna möten med öppenvården

– Patienten kan behöva en kontakt med oss i väntan på den psykiatriska öppenvården. Tidigare kunde det bli ganska långa uppdrag för oss, men sedan vi i höstas började med regelbundna träffar en gång i veckan för att diskutera patienterna har den tiden kortats betydligt. När det gungar lite för en patient kan vi också få uppdrag från den psykiatriska öppenvården, för att undvika inläggning, säger Stefan Tallefors, skötare på psykiatriska vårdjouren i Jönköping.

 Att rent konkret se till att en patient orkar ta sig till sin behandlare, eller att behandlaren tar sig till patienten, är exempel på olika pragmatiska insatser.

Det händer också att personer som varit patienter tidigare hör av sig till vårdjouren.

– Många patienter har ett växlande mående, och att kunna få en telefonkontakt när det dippar lite, uppskattas mycket, säger Stefan Tallefors som med sin mångåriga erfarenhet ibland får samtal från tidigare patienter.

Prioriterat område för psykiatrisk vård

Satsningen på psykiatrisk vårdjour är ett av de prioriterade områdena för den psykiatriska vården i Region Jönköpings län.

– Vi ska erbjuda en jämlik vård över hela länet. Men jämlik vård handlar inte om lika mycket vård till alla, utan om den vård som patienten behöver. Vårdjouren kan erbjuda mycket av det som erbjuds på en vårdavdelning, säger Helena Fager.

Vårdjourens insatser kan variera stort. Från hembesök flera gånger per dag, till ett telefonsamtal en gång i veckan – allt efter behov.

Extra stöd vid utskrivning

Vårdjourens koppling till akutmottagningen och täta kontakt med vårdavdelningarna gör också att patienter som skrivs ut kan få extra stöd under en tid. Möjligheten till ett hembesök eller telefonkontakt, där patienten vet ungefär vem som svarar, skapar stor trygghet. 

– Oavsett var man bor i Jönköpings län ska man få tillgång till psykiatrisk specialistvård. Vi ser att det finns så många vinster med vårdjour att vi absolut tror på en utökning framöver, säger Helena Fager.

MIKAEL BERGSTRÖM

 

Fotnot 1: Den psykiatriska vårdjouren på Höglandet ingår i ett pilotprojekt i Region Jönköpings län med eBesök. Patienten kan via 1177 eller app boka tid för ett digitalt vårdmöte via video med en behandlare på psykiatriska vårdjouren på Höglandssjukhuset. Projektet startade i maj 2019 som ett led i att prova fler alternativ för tillgänglighet till den psykiatriska vårdjouren.