Region Jönköpings län har höga mål för patientsäkerhetsarbetet

Illustrationsbild av Säker vård- alla gånger
Säker vård – alla gånger, och dess 16 fokusområden är grunden i arbetet med patientsäkerhet.

Larm vid misstänkt sepsis, test med ronder för antibiotikagenomgång och verktyg för identifiering av patienter med risk för allvarlig försämring av sin hälsa. Det är några av de åtgärder som införts under 2018, visar Region Jönköpings läns patientsäkerhetsberättelse.

Den hälso- och sjukvård som ges i Region Jönköpings län ska ha en patientsäkerhet i världsklass. Patienterna ska känna sig trygga med den vård som ges och att det pågår ett långsiktigt och uthålligt arbete med att minska risken för vårdskador genom ett riskförebyggande arbete.

– Patientsäkerhetsberättelsen visar på det omfattande arbete som sker i våra verksamheter varje dag, att ge patienterna bästa tänkbara vård, och samtidigt ha starkt fokus på att vården ska vara säker och inte orsaka någon skada. Vår patientsäkerhet är mycket hög, men vi ser också att det finna områden där vi har mer att göra, säger Rachel de Basso, ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård.

Grunden i arbetet är Säker vård – alla gånger och dess 16 fokusområden.  Här finns till exempel områden som vård vid hjärtinfarkt, postoperativa sårinfektioner och vårdrelaterade urinvägsinfektioner. Varje fokusområde har ett åtgärdspaket med rutiner och riktlinjer och tvärprofessionella länsgrupper med uppgift att sätta mål, utveckla angreppssätt, sprida kunskap och följa upp resultat.

”Utmaning att anpassa arbetssätt”

– Vi har anledning att vara stolta över allt arbete och allt engagemang för bättre patientsäkerhet som medarbetarna i Region Jönköpings län gör och visar, säger Axel Ros, chefläkare i Region Jönköpings län. Att arbeta med patientsäkerhet är ett arbete mot ett rörligt mål eftersom sjukvården hela tiden utvecklas och förändras. Det är en utmaning för oss att hela tiden utveckla och anpassa våra arbetssätt efter det. Ett viktigt fokus är att skapa bra förutsättningar för att kunna arbeta säkert, som man säger ”det ska vara lätt att göra rätt”. Även om vi har anledning att vara stolta för mycket, ser vi att mycket arbete fortfarande behöver göras. Varje patient som kommer till skada i vården är ett misslyckande för oss.

Färre trycksår

Generellt sett går patientsäkerhetsarbetet i Region Jönköpings län bra. Antibiotikaförskrivningen fortsätter att minska och andelen inneliggande patienter med sjukhusförvärvade trycksår minskar. Även områden som till exempel vårdrelaterade infektioner, dödlighet efter stroke och slutenvård i livets slutskede ligger väl till i en nationell jämförelse.

Det finns även områden som behöver förbättras. Fortfarande är andelen många läkemedel till äldre personer hög, liksom andelen antipsykotiska läkemedel till äldre. I det förebyggande arbetet att minska risken för trycksår, fall, undernäring och dålig munhälsa, är det en bit kvar till målet hur många riskpatienter som ska få insatser.

Säkra vårdkedjan

Arbetet med patientsäkerhet handlar om många olika aktiviteter och förbättringsområden.

Under 2018 har det bland annat varit fokus på att säkra vårdkedjan även utanför den slutna vården. Patientsäkerhet tas också upp på olika sätt i de chefsutbildningar som genomförs.

Länets tre akutmottagningar har infört så kallade sepsislarm för att ge möjlighet till tidig identifiering av allvarliga hälsotillstånd. Dessutom har ett nytt övervakningssystem införts, National Early Warning Score, NEWS, med övervakning av patientens vitala funktioner och en trappa av åtgärder om tillståndet försämras. Uppföljning visar också att i stort sett alla patienter fick NEWS-kontroller.

Hygienrutiner följs

I patientsäkerhetsarbetet ingår även att sjukvårdens medarbetare följer basala hygienrutiner, ett mätresultat som ligger högt och stabilt i Region Jönköpings län och att nya arbetssätt utvecklas.

Det handlar också om utbildningsinsatser för olika yrkesgrupper, om det ansvar för patientsäkerhet som finns från sjukvårdsdirektörerna till enskilda medarbetare och den politiska ledningen, och den samverkan som sker mellan Region Jönköpings län och andra aktörer, som till exempel länets kommuner.

Nyutbildade sjuksköterskor som anställs i Region Jönköpings län får genomgå ett 20 dagar långt introduktions- och utvecklingsprogram, fördelat på åtta månader.

Patienterna en viktig resurs

Allt arbete syftar till att göra det säkert för patienterna. Men patienterna är också en viktig resurs för att medverka i detta arbete.

Det sker bland annat genom mötesplatser som Hjärtats hus, och lärcaféer där patienter och närstående samlas kring ett gemensamt ämne.

Patienterfarenheterna tas också tillvara i allt större omfattning, som anställda patientstödjare i sjukvården och som medlemmar i Levande bibliotek och anlitade som föreläsare och till olika utvecklingsprojekt.

Läs mer om sepsislarm:

Sepsislarm ger en snabb vårdkedja för allvarliga sjukdomstillstånd