Teamarbetet i sjukvården grundläggs med gemensamt lärande i utbildningen

Fyra personer står på en scen
De tidigare studenterna Josefine Norlander (fysioterapeut), Lisa Petri (vårdadministratör) och Sara Both (sjuksköterska), intervjuades av Bra Livs utvecklingschef Johan Carlsson om sina erfarenheter av VFU och interprofessionellt lärande. Foto: Mikael Bergström
Fyra personer står på en scenTre kvinnor tittar in i kameranInger Swahn och Karin ThörneUppmaning till deltagarna att hälsa på personerna runt omkring och fundera över vad deras yrkestillhörighet skapar för föreställningar. En enkel övning på Novemberseminariet för att illustrera fördelarna med att olika yrkesgrupper lär känna och lär med och om varandra. Uppdelade i grupper diskuterade handledare och VFU-ansvariga i olika professioner bland annat hur studenter ska få erfarenhet av interprofessionellt lärande under sin VFU-tid.

Varje år får studenter inom 17 hälso- och sjukvårdsyrken sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU, i Region Jönköpings län – hela 9 000 veckor. Drygt 1 000 medarbetare är deras handledare. Handledare, VFU-ansvariga och studenter möttes på Futurums Novemberseminarium för att diskutera hur detta lärande kan utvecklas.

I den kliniska vardagen i sjukvården arbetar olika yrkesgrupper tillsammans i team. Därför finns det stora fördelar att genomföra vissa moment i utbildningen tillsammans.

Under seminariet föreläste Berith Hedberg, pedagogiskt ansvarig på Hälsohögskolan, och Felicia Järhult-Gabrielsson, Institutionen för gerontologi, Hälsohögskolan, om hur skolan tidigare prövat interprofessionellt lärande, IPL. Nu gör Hälsohögskolan en kraftfull satsning och ska under hösten 2018 införa IPL, i ett första steg i fyra av de åtta utbildningsprogrammen: sjuksköterskor, arbetsterapeuter, socionomer och ortopedingenjörer.

”Vi behöver öka samverkan”

– Vi behöver minska stuprören och öka samverkan mellan utbildningsprogrammen. Det är utmanande att tänka nytt, säger Berith Hedberg och Felicia Järhult-Gabrielsson.

Detta är en satsning som välkomnas av Karin Thörne, övergripande studierektor för Region Jönköpings läns verksamhet med VFU, verksamhetsförlagd utbildning, som alla studenter får.

  – Det professionsspecifika lärandet är grunden, men interprofessionellt lärande handlar om att  samarbeta utifrån olika perspektiv, att kunna arbeta i team, för vi är ömsesidigt beroende av varandra. Det finns ett antal kunskapsområden där man kan lära gemensamt, säger hon.

Det interprofessionella lärandet fortsätter när det är dags för studenterna att göra sin VFU, verksamhetsförlagda utbildning, inom Region Jönköpings läns verksamheter.

– Vi skapar interprofessionella utbildningsprocesser genom att VFU-ansvariga på kliniker bildar grupper, för att få syn på varandras uppdrag och kunna lyfta gemensamma frågor till klinikledningen. Ett sådant arbetssätt har bland annat utvecklats på kvinnokliniken i Jönköping, berättar Karin Thörne.

Läkarutbildning skapar mer VFU

Redan idag gör läkarstudenter från Linköping VFU i Region Jönköpings län. Det är en verksamhet som kommer att växa i och med att Läkarprogrammet i Linköping får studieort Jönköping med start vårterminen 2019.

Det gör att Region Jönköpings län planerar att starta en studentledd mottagning, KUA (klinisk utbildningsavdelning vid två-tre vårdcentraler i länet, bland annat i Råslätt utanför Jönköping 2021.

– Att läkarprogrammet kommer hit i större skala är en av krafterna för interprofessionellt lärande. I denna satsning kommer studenter från flera utbildningar på olika lärosäten att samverka. Det kommer  att gynna både deras lärande och sjukvården i stort, säger Karin Thörne.

Det innebär att den nya KUA-mottagningen kommer att drivas av studenter inom en rad vårdyrken.

”Ska tänka kreativt”

– Det går att tänka brett här om man är kreativ. KUA planeras att genomföras i den nära vården och omsorgen, säger Karin Thörne.

 Vid Linköpings universitet läser läkarstudenter vissa ämnen tillsammans med andra studenter. Det mynnar sedan ut i att studenterna gemensamt driver en KUA-avdelning.

Hur den fungerar beskrev Johanna Dahlberg, IPL-koordinator för den decentraliserade läkarutbildningen.

”Fantastiskt arbetssätt”

– Det brukar vara kaos första veckan. Andra veckan tycker studenterna att det är fantastiskt, och att det är så de vill jobba. Det finns alltid en teamhandledare på plats och professionshandledare på deltid, förklarar hon.

Handledningen för de olika yrkesgrupperna under VFU-tiden utvecklas också på olika sätt. På Novemberseminariet diskuterades bland annat Peer-learning, jämlikt lärande, där två studenter lär av sin gemensamma handledare och av varandra.

– Vi har infört det för sjuksköterskor som gör VFU inom medicin, geriatrik och ortopedi på våra tre sjukhus, och ska fortsätta med studenter i termin sex på övriga kliniker vårterminen 2018. De som haft Peer-learning i Region Jönköpings län har varit positiva och nu arbetar vi med införandet av en liknande modell för undersköterskor, säger Inger Swahn, VFU-ansvarig för sjuksköterskestudenter på Höglandssjukhuset.

Första gemensamma seminariet

Futurum, Region Jönköpings läns akademi för hälsa och vård, har arrangerat sitt årliga Novemberseminarium sedan 2001. I år var det första gången lärare från flera utbildningar medverkade tillsammans med företrädare för VFU i vården, under temat ”studenters lärande i vårdens vardag”, där även studenter med färsk erfarenhet av VFU deltog och delade med sig av sina erfarenheter.

– Vi har genom åren haft väldigt olika teman och upplägg. En viktig fråga att diskutera är hur vi skapar en bra läromiljö för våra studenter. Hur vi bemöter dem och tar hand om dem, är en viktig del i vårt rekryteringsarbete, säger Inger Swahn.

”Inspirera och rusta”

– Syftet är att inspirera och rusta kliniska handledare och VFU-ansvariga att arbeta ännu bättre med kvaliteten i VFU, säger Karin Thörne. Men det handlar också om att skapa legitimitet till uppdraget. Handledning är ett av kärnuppdragen i vår verksamhet, inget som en grupp entusiaster ska ägna sig åt på övertid. Vi vet att många anställningar bygger på att studenten varit nöjd med sin VFU-tid, så det är mycket viktigt för vår kompetensförsörjning.

MIKAEL BERGSTRÖM

Fotnot 1:
Interprofessionellt lärande definieras som: Tillfällen när två eller flera yrkesgrupper lär tillsammans, med och om varandra för att förbättra samarbetet och kvaliteten i sjukvården.

Fotnot 2:
I de 17 professionerna ingår förutom högskoleutbildningar som genomför VFU, verksamhetsförlagd utbildning, YH-utbildningar såsom vårdadministratörer som genomför LIA (lärande i arbetslivet) och gymnasieutbildningar såsom undersköterskor som genomför APL (arbetsplatsbaserat lärande). I Futurum används VFU som ett gemensamt begrepp.