Utbildningen av specialistläkare viktigt för kompetensförsörjningen

Sex studierektorer
Martin Lägervik, Joakim Aronsson, Christina Edekling, Bengt Asking, Anders Jonsson och Pontus Stange är kliniskt verksamma specialistläkare och samtidigt studierektorer för de läkare som gör sin specialisttjänstgöring. Foto: Mikael Bergström

Drygt 300 läkare får just nu sin specialistutbildning i Region Jönköpings län. En viktig verksamhet för den långsiktiga kompetensförsörjningen. Att utbildningen håller rätt kvalitet är ett ansvar för studierektorsorganisationen vid Futurum.

– Socialstyrelsen har målbeskrivningar för vad en specialistläkare ska kunna. Den nya målbeskrivningen från 2015 är också tuffare. Vår uppgift är att se till att varje specialitet erbjuder goda förutsättningar att nå alla mål, som finns med i specialiseringstjänstgöringen, säger Martin Lägervik, distriktsläkare och ST-studierektor.

Den läkare som gör sin ST-tjänstgöring har hela tiden en handledare/mentor.

– Alla medarbetare på en klinik bidrar till ST-läkarens utbildning, medan handledaren är med och hjälper till att tolka en mängd saker under den långa utbildningen, säger Bengt Asking, överläkare i kirurgi och studierektor.

Balansgång utbildning och produktion

ST-utbildningen är samtidigt en balansgång mellan just utbildning och produktion. Att denna hålls är en av uppgifterna för studierektorerna.

– Det är viktigt att få upp dessa frågor så att det inte bara är produktionen som styr ST-läkaren, säger Anders Jonsson, överläkare på urologkliniken och studierektor.

– Det behövs en organisation som bevakar att utbildningsmomentet hela tiden finns med. Vi blir en garant för det, säger Christina Edekling, överläkare i psykiatri och studierektor.

Fördelningen av antalet ST-tjänster ser olika ut. En del kliniker har lätt att tillsätta sina tjänster, andra får kämpa hårdare.

Skapa bra arbetsmiljö

– Som studierektorer behöver vi då titta över vad vi kan göra för att rekrytera. Kan vi inte utbilda egna specialister riskerar vi att stå utan. I grunden behöver vi skapa en bra arbetsmiljö. Har vi en bra utbildning ökar vårt attraktionsvärde, säger Joakim Aronsson, överläkare på infektionskliniken.

Det handlar om att bygga underifrån. Inte minst för att uppnå målet att minska beroendet av hyrläkare.

– Då behöver vi ha ett tioårsperspektiv för att kunna se effekter, menar Joakim Aronsson.

Inom psykiatrin har det skett ett omfattande arbete med att rekrytera fler ST-läkare, just för att minska antalet hyrläkare.

– Vi har haft en aktiv dialog kring detta för att skapa fler ST-tjänster. Samtidigt måste vi ha en viss överutbildning eftersom det finns ett naturligt flöde bland ST-läkare som flyttar, bildar familj och liknande, säger Christina Edekling.

”Läkarprogrammet en rekryteringsbas”

Våren 2019 blir Jönköping en av fyra studieorter från termin sex för läkarprogrammet vid Linköpings universitet. En satsning som studierektorsorganisationen förstås välkomnar. Många ST-läkare lär också bli handledare för de nya läkarstudenterna.

– Läkarprogrammet ger jättebra rekryteringsbas. Vi kan utbilda läkare hela vägen från grundutbildning, via AT och ST till färdiga specialister. Ska vi få våra studenter att stanna måste de få bra förutsättningar, och samtidigt se att våra AT, ST och färdiga specialister har bra villkor, säger Joakim Aronsson.

Bengt Asking efterlyser en regionövergripande diskussion kring den långsiktiga läkarförsörjningen för att möta framtidens vårdbehov.

”Utbildningsuppdraget fundamentalt”

– Vi har ett lokalt perspektiv på det utbildningsuppdrag som är fundamentalt för sjukvården.  När en ny ST-läkartjänst tillsätts är det för att verksamhetschefen ser en potential i individen och att behovet och ekonomin finns. De två viktiga frågorna för att minska antalet hyrläkare är dels att få nuvarande doktorer att stanna, och där behöver vi fundera igenom vad som behöver göras, och dels att utbilda nya läkare.  Vi stödjer den ökade anknytning som vi får till läkarutbildningen och vår uppgift är att värna kvaliteten i den utbildningen. Det är ett stort uppdrag vi har i Region Jönköpings län, säger Bengt Asking.

”Vi får lära känna blivande kollegor”

De konstaterar samtidigt att det är ett stimulerande uppdrag att vara studierektorer för blivande specialistläkare:

– Det är roligt att arbeta med människor som söker kunskap och vill utvecklas, och vi får lära känna blivande kollegor, säger Martin Lägervik.

– Det är roligt att bidra till att fler blir specialister inom mitt område, säger Anders Jonsson.

– Det är spännande att följa dem i utvecklingen till specialister och se dem växa både som människor och kollegor, säger Christina Edekling.

MIKAEL BERGSTRÖM

Läs mer:

Gemensam studierektorsorganisation arbetar för Sveriges bästa specialisttjänstgöring (ST)

ST-läkare i allmänmedicin reflekterar över sin yrkesroll

ST-koncept för Region Jönköpings län