Utvecklingsarbetet av cancervården går in i ”andra halvlek”

Fyra personer står på en scen och diskuterar
Sjukvårdsdirektör Kjell Ivarsson, Kirurgisk vård, intervjuade Maria Engström, primärvårdsöverläkare, Micael Edblom, sjukvårdsdirektör för Psykiatri, rehabilitering och diagnostik samt läkaren Jesper Aagesen, Medicinsk vård, om deras syn på hur vi ska nå målen med behandlingsstart för de olika cancerförloppen. Foto: Mikael Bergström
Fyra personer står på en scen och diskuterarTre kvinnor står tillsammansTre kvinnor står tillsammansTvå personer beskriver en processMänniskor sitter runt ett konferensbordEn man står i en samlingssalMänniskor sätter märken på tidsaxlarFlödesschema visas på en skärmFyra personer står tillsammansPorträtt av en manFyra personer sitter och diskuterar

Standardiserade vårdförlopp är nationellt infört för 31 cancerdiagnoser. Nu handlar det om att trimma processerna för att klara behandling inom utlovad tid och att utveckla processen efter start av behandling. Fyra cancerprocesser med SVF-förlopp blir under 2019 pilotprocesser i detta arbete som sjukvården gör med patientmedverkan. Samtidigt fortsätter arbetet med att utveckla en sammanhållen rehabilitering.

– Vi går nu in i andra halvlek i SVF-arbetet vilket innebär att det intensiva arbetet med att utveckla cancervården fortsätter.  Vi vet ganska väl var flaskhalsarna finns, och nu ska vi ta tag i dem. Därför blir nu cancer i tjocktarm, lunga, prostata samt gyncancer de fyra pilotområden där vi ska arbeta fram modeller för hur vi ska stödja cancerprocesserna, säger Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör för Kirurgisk vård och ordförande för ledningsgruppen vid Regionalt cancercentrum sydöst.

Heldagskonferensen ”Tillsammans – för en helhetsorienterad professionell cancervård” i Jönköping 31 januari samlade omkring 90 medarbetare som på olika sätt arbetar med den kliniska cancersjukvården, men också patienter och närstående från Levande bibliotek.

Vårdförlopp med tidsatta steg

I den nationella satsningen ”Varje dag räknas” har nu 31 cancerförlopp fått sitt standardiserade vårdförlopp med tidsatta steg från att den välgrundade misstanken uppstår tills behandling inleds. Nu fortsätter arbetet med att klara de olika tidsgränserna till behandlingsstart samt att även innefatta rehabilitering och tiden efter första behandling

I Region Jönköpings län får idag i genomsnitt 38 procent av cancerpatienterna (med stor variation mellan de olika cancerdiagnoserna) sin behandlingsstart inom angiven tid för respektive cancerform. Det innebär att det är en bra bit kvar till det nationella målet 31 december 2020 om att 80 procent ska få sin behandlingsstart inom fastställd tid. Dessutom behöver bland annat rehabiliteringsinsatserna komma in tidigt i vårdprocessen och utvecklas i takt med att allt fler människor överlever sin cancer och i många fall får leva med den som en kronisk sjukdom.

Välgrundad misstanke startar SVF

Svensk cancersjukvård har under de senaste åren utvecklats snabbt. När en välgrundad misstanke uppstår, ofta på vårdcentral, får allt fler patienter idag den så kallade SVF-remissen till specialistvården för fortsatt undersökning. Där diskuteras varje patient i länsövergripande ( ibland regionövergripande) behandlingskonferens där en samlad expertis inom olika områden gör en gemensam bedömning om lämplig behandling, vilket stödjer arbetet för en jämlik vård.

Skapa en helhet

– Detta stämmer väl överens med vår utvecklingsplan ”Tillsammans för bästa möjliga vård och jämlik hälsa”. Utmaningen är att en helhet ska fungera med primärvård, specialistvård och civilsamhället. Vi har ett bra läge, men jag tror vi kan komma mycket längre, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig som föreläste om det nationella arbetet med kunskapsstyrning av hälso- och sjukvården som bland annat innebär att standardiserade vårdförlopp införs även för andra sjukdomsgrupper än cancer.

Det finns en stor vilja och ett starkt engagemang för att nå målen i cancersjukvården: Att få en tidig diagnostik, fastställda behandlingsstarter, kontaktsjuksköterska, en sammanhållen rehabiliteringskedja, och att få välfungerande screeningprogram och välinformerade samt delaktiga patienter.

Samarbete och tydligt ledarskap

Utmaningarna är också många. Deltagare lyfte fram behovet av att ha tillräckliga resurser och rätta kompetenser, samt att snabbare kunna följa de olika ledtiderna för de olika cancerprocesserna, för att skapa en sömlös vårdkedja.

Under dagen diskuterades också behovet av ett tydligt ledarskap, hur samarbetet mellan kliniker, sjukhus och regioner behöver utvecklas och hur en helhet ska skapas mellan sjukhusvård, primärvård och civilsamhället.

Flödesschema för prostatacancer  

Ett exempel på samarbetet mellan olika kliniker presenterade Helen Johansson, verksamhetsutvecklare på urologkliniken och Eva Ulff, verksamhetsutvecklare på onkologkliniken. I ett flödesschema vid strålbehandling för patienter med prostatacancer, har de identifierat alla övergångar mellan olika delmoment och tidsatt dem. Dessa flödesscheman visar övergången mellan klinikerna vilket gjort förloppet väldigt tydligt för både patienter och medarbetare.

– Vi har skapat en sammanhållen individuell plan som de flesta patienter är nöjda med, säger Eva Ulff.

Arbetet med att utveckla cancerprocessen ska genomsyras av patientperspektivet. Att patienter och närstående deltar i arbetet är självklart.

Bra vård – men saknad eftervård

Jenny Nyström deltog i konferensen och beskrev sina långa resa som patient. Den började för 21 år sedan då hon fick diagnosen kronisk myeloisk leukemi. Ett år senare genomgick hon en benmärgstransplantation i Göteborg, där hon då bodde. Två år senare fick hon ett kraftigt återfall och blev då en av de första i Sverige med att prova en helt ny bromsmedicin. Sedan dess lever hon med sin kroniska leukemi, då hon ännu inte blivit friskförklarad.

– Jag är i det stora hela fantastiskt nöjd med den vård som jag har fått i båda regionerna. Men jag har saknat att det inte funnits någon förståelse för den eftervård som jag behövt som kroniskt sjuk under lång tid, säger hon.

Fem veckor på sjukhus

Jenny berättar om hur hon som 25-åring skrevs ut från sjukhus efter fem veckors isolering, med tunga behandlingar och transplantation som följd.

– Då fanns det ingen planering för en god cancerrehabilitering. Det var bara fokus på löpande blodkontroller. När jag lämnade sjukhuset hade jag med mig ett A4-papper hem där det stod saker som jag skulle undvika och 35 olika tablettsorter i en stor papperspåse, som jag skulle ta varje dag. Det blev så klart en chock när jag kom hem och insåg att jag nu skuklle ta hand om mig själv och mentalt hantera det jag gått igenom. Det var tur att anhöriga och vänner fanns som stöd, säger Jenny Nyström.

Upplever stuprör i vården

Hon upplever att det fortfarande finns ganska många ”stuprör” i sjukvården och konstaterade att det är hon som patient som ibland får vara budbärare mellan olika experter. Hon instämde i behovet av en sammahållen rehabilitering och pekade på att behovet av rehabilitering och annat stöd varierar över tiden för den som har en kronisk sjukdom.

– Jag önskar att ni som arbetar i sjukvården inser värdet av ert bemötande mot patienten, samt vikten av att kunna sätta er in i patientens situation, uppmanade hon konferensdeltagarna.

Verksamhetschefer får stöd av styrgrupp 

Nu fortsätter arbetet med att utveckla cancersjukvården i Region Jönköpings län. Alla verksamhetschefer som berörs av SVF-förlopp kommer att kallas till styrgruppen för cancervård, för att formulera uppdraget för processledning och det stöd som finns. Som ett delmål ska 65 procent av alla patienter i SVF-förlopp få sin behandlingsstart inom utlovad tid innan året är slut.

– Jag hoppas och tror att alla lämnar den här konferensen med känslan av att ha tagit cancervården vidare ett steg till. Det blir ett hårt arbete där alla har ett ansvar, men ytterst handlar det om att göra skillnad för våra invånare, säger Kjell Ivarsson.

MIKAEL BERGSTRÖM

Fotnot:

Det nationella målet till sista december 2020 är att 70 procent av patienterna med misstänkt cancer ska få sin utredning som standardiserat vårdförlopp, SVF, och att 80 procent ska få behandlingsstart inom fastställd tid.