Vaccination mot covid-19

Region Jönköpings län arbetar intensivt med planering för en effektiv och säker vaccinationsinsats mot covid-19.

Vaccination mot covid-19 

(senast uppdaterad 2020-01-14)

Sveriges regioner ansvarar för att utföra vaccineringen mot covid-19 och ska förbereda så att vaccinering kan starta omedelbart när godkänt vaccin levererats. Planeringen för vaccinationer i Jönköpings län utgår från Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccination mot covid-19.

Vaccination pågår

Sedan slutet av december 2020 pågår vaccination för personer på äldreboende, vaccination av personer med hemsjukvård och hemtjänst, samt personal inom äldreomsorgen i Jönköpings län.

Vaccinering av vårdpersonal har också påbörjats. Personal inom kommunal hälso- och sjukvård prioriteras först. 

Den som vill veta mer om vaccinering och undrar när det är dags att boka tid för vaccination kan läsa mer på 1177.se (Extern länk)

Frågor och svar om vaccination mot covid-19 

När kommer vaccinen till Region Jönköpings län och hur sker fördelning?

De första doserna vaccin kom till Region Jönköpings län i vecka 53 (länk till pressmeddelande). 

Vaccinet fördelas mellan regionerna av Folkhälsomyndigheten. Prognoser om antal doser som kommer levereras framåt grundar sig på läkemedelsföretagens uppgifter om produktions- och leveransförmåga samt regionernas invånarantal och andel av befolkningen som är 70 år eller äldre. 

Hur många doser får regionen och hur många har blivit vaccinerade? 

I Jönköpings län kommer vårdcentralerna och kommunerna att ha tillgång till mellan 3 400-4 600 vaccindoser/vecka från och med vecka 3. Uppgifterna från Folkhälsomyndigheten om antal doser är preliminära och kan komma att justeras utifrån hur stora de nationella vaccinleveranserna blir. Flera läkemedelsbolag har fått/förväntas få sina vaccinansökningar godkända under perioden december 2020-januari 2021. 

Vilka grupper är prioriterade?

Region Jönköpings län följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning för vilka personer som ska erbjudas vaccin först. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats. (Extern länk)

Hur många personer ingår i den prioriterade gruppen?

Totalt omfattar samtliga prioriterade grupper cirka 140 000 personer i Region Jönköpings län. Då omfattas alla äldre och övriga i riskgrupp samt vård- och omsorgspersonal.

Vem vaccinerar?

Primärvården har huvudansvaret för att vaccinera sina listade patienter i riskgruppen. Primärvården ansvarar också för att vaccinera personer som enbart har hemtjänst, den personal som arbetar nära patienter i hälso- och sjukvård samt övriga invånare. Vårdpersonal inom primärvården vaccineras på sin arbetsplats.

Kommunerna ansvarar för att vaccinera personer som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård (förutom hemtjänst) samt personer som bor i samma hushåll som dessa.

Region Jönköpings län har huvudansvaret för att vaccinera personal inom slutenvården och av kommunal vård- och omsorgspersonal. 

Var sker de första vaccineringarna?

Vaccinationer erbjuds både på särskilda boenden för äldre, i hemsjukvården samt i sjukvården. 

Från vecka 2, 2021: Invånare som har hemtjänst och deras hushållskontakter, samt vård och omsorgspersonal inom kommunal hälso- och sjukvård, får vaccinet på en vårdcentral i varje kommun utom Jönköping, där fem vårdcentraler fått uppdraget.

  • Hemtjänstpersonalen kommer att informera berörda om hur de ska gå tillväga för att få sin vaccination. Personerna som har hemtjänst och deras hushållskontakter kommer att få ett intyg från kommunens personal för att få vaccinering.
  • Personal inom kommunal vård och omsorg informeras av sin chef och får ett intyg på samma sätt som de som har hemtjänst.

Hur får invånarna den information som de behöver?

Region Jönköpings län kommer att använda olika kommunikationskanaler för att säkerställa att alla invånare i Region Jönköpings län får den information som de behöver. 

Den som vill veta mer om vaccinering och undrar när det är dags att boka tid för vaccination kan läsa mer på 1177.se (Extern länk)

Har kommunerna och Region Jönköpings län kapacitet att förvara och hantera vaccinet? 

Ja, vår bedömning är att vi har god kapacitet att hantera vaccinet. Vi har tillgång till den frys- och kylkapacitet vi behöver för lagerhållning av vacciner. De vårdgivare som ska vaccinera ansvarar för korttidsförvaring i kyl vid respektive mottagning. 

Finns tillräckligt med utrustning, till exempel sprutor och kanyler?

Denna planering inleddes redan i somras. Tillgången beräknas vara god i dagsläget.