Kraftsamling Vindkraft i Jönköpings län

Sex vindkraftverk på ett fält.

Hösten 2020 startade vi upp Kraftsamling Vindkraft med målet att uppnå bättre samverkan och kunskap kring vindkraft hos kommunerna och Länsstyrelsen i Jönköpings län. Detta skulle i sin tur skapa förutsättningar för bättre fysisk planering samt en effektiv och tydlig tillståndsprocess hos kommunerna och på Länsstyrelsen.

Målgruppen har varit miljöinspektörer, planarkitekter och andra berörda av vindkraftsfrågan på kommuner i Jönköpings län samt politiker i hela länet.

Under projektets gång har vi erbjudit kunskapshöjande föreläsningar och möten där målgruppen kunnat mötas för att samverka, utbyta erfarenheter och goda exempel.

Viktigt med samverkan

Några av de insikter som framkommit under projektet är att det behövs fortsatt samverkan kring vindkraft mellan kommuner och med Länsstyrelsen, samt att politiker och inspektörer behöver och vill ha mer kunskap i frågan. Kommunens planerare önskar också vägledning och stöd för bättre fysisk planering av vindkraft.

Svårt att hitta lämpliga platser

Det blir allt svårare att hitta lämpliga platser för vindkraft i takt med att vindkraftverken blir högre. Politiker i kommunerna vittnar om att beslut om vindkraft ofta är svåra att ta på grund av osäkerhet kring vindkraftens påverkan på människor och miljö. Samtidigt kan Försvarsmaktens intressen vara svåra att förutse. Länsstyrelsen i Jönköpings län inledde inom ramen för Kraftsamling Vindkraft ett arbete för att identifiera lämpliga områden i länet.

Delaktighet en nyckel

Närboende till nya vindkraftsetableringar som är negativt inställda bidrar också till svårigheter i beslutsfattandet. Därför är det viktigt att skapa delaktighet och gynna lokala aktörer genom att visa goda exempel, involvera tidigt samt att erbjuda bygdepeng eller delägarskap för att underlätta etablering. Projektdeltagarna uttryckte ett fortsatt behov av stöd i att hantera opinion och oro kring vindkraft.

Vad får ligga till grund för ett nej?

Som det ser ut idag finns en osäkerhet kring vad kommunen ska beakta i en veto-prövning, det vill säga på vilka grunder kommunen kan säga nej till en vindkraftsetablering. Projektdeltagare har lyft att kommuner använder vetot på olika sätt och det finns inget tydligt regelverk för detta nationellt. De menar att kommunernas beslut om vindkraft bör vara faktabaserade och komma tidigare i tillståndsprocess.

Kontakt

Camilla Axelsson
Projektledare
E-post: camilla.axelsson@rjl.se
Tel. 072-209 76 74