IT-policy

Värnamo Folkhögskolas IT-policy är ett instrument för att ge oss gemensamma riktlinjer för vår IT-användning. IT-policyn gäller för deltagare, personal och besökare.

Ledning och ansvar för IT

Det yttersta ansvaret för IT-systemet har rektor.

Tillgång och användning av datorer

Den som använder sig av Värnamo Folkhögskolas IT-system ska vara registrerad och tillhöra skolans deltagare eller personal.

Ingen extern besökare får utnyttja IT-systemet utan föregående tillåtelse. Om externa besökare ska använda något system, ska någon av skolans anställda utses som ansvarig. Denna person ska ansvara för att besökarna får tillfälliga användarkonton, tillgång till korrekt utrustning, att de kan hantera densamma och att de följer skolans IT-policy.

  • Alla behöriga användare ska ha ett unikt användarnamn med tillhörande lösenord. Användarnamn och lösenord är personliga och får inte delas mellan användare.
  • Alla användare hålls personligen ansvariga för vad som utförs under deras användarkonto. Man måste alltid logga ut efter avslutat arbete.
  • All verksamhet loggas för att uppnå spårbarhet.
  • Användarens lösenord måste vara minst fem tecken långt.
  • All verksamhet relaterat till skolarbete har förtur framför datorutnyttjande av privat karaktär.

Säkerhet

Fysisk säkerhet

Skolan har ett antal datorer som kan disponeras av deltagare. Användaren är ansvarig för att datorer och kringutrustning inte skadas.

Användaren ska se till att arbetsmaterial och portabelt datormedia, till exempel USB-minnen, inte lämnas kvar på arbetsplatsen efter avslutat arbete.

Logisk säkerhet

Allt material som används ifrån externt datormedia eller laddas ner ifrån Internet ska antivirusskannas innan det får användas.

Alla datorer i nätverket har ett antivirussystem installerat. Användare får inte på något sätt förändra antivirussystemets skyddsfunktion.

Etik

Som användare av IT-systemet är man en representant för Värnamo Folkhögskola.

  • Värnamo Folkhögskola tillåter inte att material hanteras i IT-systemet som är av olaglig, rasistisk, pornografisk, diskriminerande eller nedsättande karaktär.
  • Det är inte tillåtet att bedriva någon form av affärsverksamhet, använda utrustningen för brott mot upphovs rätt eller orsaka intrång på varumärke eller handelsnamn.
  • Det är inte tillåtet att sprida massutskick av e-post, så kallad spam.
  • Det är inte tillåtet att begå dataintrång eller att skaffa sig tillträde till andras material eller kommunikation.

Rapportera

Rapportera incidenter som felaktig eller förstörd utrustning, virusmeddelande eller annan fel avseende IT-systemet snarast till ansvarig personal.

Backupansvar

Alla användare är personligen ansvariga för att utföra backup avseende personliga dokument och filer. Skolan tar inget ansvar för personligt material som ligger på skolans datorer/servrar.

Åtgärder vid tillbud

Lämpliga disciplinära åtgärder (pdf-fil, 259 kB) kommer att vidtas mot användare som konstateras ha använt IT-systemet på ett förbjudet sätt, till exempel kortare eller längre tids avstängning ifrån IT-systemet. Olagliga handlingar kommer att polisanmälas.

Vid brott mot denna policy, utförda av personer som inte tillhör Värnamo Folkhögskola, förbehåller sig skolan rätten att förhindra dessa personer tillträde till skolans IT-system och/eller vidta alla
andra lämpliga åtgärder.