Elevhälsa

Elevhälsoteamet arbetar förebyggande för att alla elever ska känna sig trygga på Tenhults naturbruksgymnasium.

Elevhälsoteamet på skolan träffas regelbundet för att hantera aktuella ärenden och arbeta förebyggande kring frågor som rör exempelvis kränkande behandling, mobbning, ANTD (Alkohol, Narkotika, Tobak, Doping) och sex- och samlevnad.

Elevhälsoteamet består av skolans verksamhetschef, rektor, specialpedagog/biträdande rektor, skolsköterska, skolkurator, speciallärare och studie- och yrkesvägledare samt vid behov psykolog och skolläkare.

Elevhälsoteamet håller också kontakt med externt stöd i form av barn och ungdomspsykiatri/habilitering, barnmottagning/vårdcentral och sociala myndigheter.

Sedan 2019 är elevhälsoteamet hbtq-diplomerad.