Egenvård i skolan

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har bedömt att patienten klarar av att utföra själv.

Även någon annan än patienten, t.ex. ett barns vårdnadshavare eller skolans personal, kan få lov att utföra åtgärden.

Det är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som ska göra en bedömning om åtgärden är egenvård eller inte, det är således inte vårdnadshavarna som kan göra den bedömningen.

För att en åtgärd ska betraktas som egenvård i skola krävs också att behandlande läkare har bedömt åtgärden i relation till att eleven vistas i skola.

Vårdnadshavarnas tillsynsansvar övergår till skolan den tid som eleven vistas där. Därför har skolan också ett ansvar att eleverna får hjälp med sin egenvård, t.ex. att ta sina läkemedel.

Om en rektor bedömer att personalen i skolan inte kan hjälpa eleven med egenvård på ett säkert sätt måste ansvarig inom hälso- och sjukvård tillsammans med skolan komma överens om hur man ska lösa situationen.

När vårdnadshavare önskar att en viss medicinsk åtgärd ska utföras i skola måste vårdnadshavarna begära ett intyg från behandlande läkare att denna åtgärd utgör egenvård i en skolmiljö och hur den är planerad. Detta intyg ska lämnas till rektor och ligga till grund för hur egenvården ska utföras på skolan. Skolan måste veta exakt vilken åtgärd som läkaren bedömt vara egenvård, om personalen får utföra åtgärden, hur personalen ska informeras och instrueras i frågan, vilka åtgärder som ska vidtas och vem som ska kontaktas i olika situationer.

(Källa Socialstyrelsens meddelandeblad nr 6/2013)

Överenskommelse om egenvård i skola

Utifrån Socialstyrelsens föreskrifter är det möjligt för personal i skola att utföra egenvård gentemot elever, om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal gjort en sådan bedömning. Här finns blankett för överenskommelse.

Det är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som ska göra en bedömning om åtgärden är egenvård eller inte, det är således inte vårdnadshavarna som kan göra den bedömningen.

För att en åtgärd ska betraktas som egenvård i förskola eller skola krävs också att behandlande läkare har bedömt åtgärden i relation till att eleven vistas i skola.

I blanketten om överenskommelse accepterar personalen uppdraget med sin underskrift. Att acceptera uppdraget, som personal vid skola, innebär att förvissa sig om att det är:

  • Rätt läkemedel/behandling
  • Rätt barn
  • Rätt dos
  • Rätt tidpunkt
  • Att läkemedlet förvaras på lämplig plats utom räckhåll för barn.

Blankett om överenskommelse

Länk till blanketten: Överenskommelse om utförande av egenvård vidTenhults naturbruksgymnasium. (pdf-fil, 86 kB)