Vid katastrof och kris

Katastrof- och krisberedskapsplan för Sörängens folkhögskola.

Detta dokument skall användas vid katastrof- och/eller krisberedskapssituationer på Sörängens folkhögskola. Med katastrof avses en allvarlig händelse där tillgängliga resurser är otillräckliga till det akuta behovet och belastningen är så hög att normala kvalitetskrav trots adekvata åtgärder inte längre kan upprätthållas.

Rektor ansvarig

Vid katastrof har rektor ett övergripande ansvar. Rektor kontaktar berörda myndigheter, tjänsteman i beredskap (TIB) samt förvaltningschef inom regional utveckling.

Larma alltid via 112 om brand uppstår på skolan eller vid tillbud där räddningspersonal och/eller polis  behövs. Via larmnumret 112  nås även TIB (tjänsteman i beredskap) som är Landstingets och skolans jourperson i krissituationer.

TIB kontaktas alltid om inte krisgruppen nås eller vid rektors frånvaro.

Brandövning genomförs varje år med kursdeltagaren i skolan och boendet.

Personalen genomgår vart tredje år kurs i hjärt- och lungräddning.

Vid kriser sammankallas skolans krisgrupp

Telefonnummer 070-300 31 64


I samtliga boenden, i FirstClass, i rektorshusets sammanträdesrum finns krispärm med telefonnummer till krisgruppen och med krisplaner enligt nedan. Dessa krisplaner utvärderas, revideras och dateras varje år i juni månad i krisgruppen. Anhöriglista finns i katastrofpärm i rektorshuset. I krispärmen och i FirstClass finns följande handlingar:

I krispärmen finns följande dokument

  1. Katastrof- och krisberedskapsplan samt checklista vid krismöte.
  2. Beredskapsplan vid dödsfall.
  3. Beredskapsplan vid nära anhörigs död.
  4. Beredskapsplan vid våldtäkt, misshandel och hot.
  5. Beredskapsplan vid stöld och vandalisering.
  6. Handlingsplan vid kränkande behandling.
  7. Blankett för information om närmaste anhöriga (lämnas till expeditionen).
  8. Övriga telefonnummer och myndigheter (SOS-blad).
  9. Skolans elevförsäkring

I sammanträdesrum i rektorshuset finns en akutlåda för sorgebearbetning.

Rektor informerar alltid förvaltningschef eller annan person i stabsledningen.
Förvaltningschef kontaktar vid behov TIB, säkerhetssamordnare och informatör.
Rektor hanterar alla kontakter med berörda parter utanför skolan samt media. Rektor sammankallar personal och i förekommande fall kursdeltagare för gemensam information när denna finns.

Finns inte rektor tillgänglig hanteras ovan av förvaltningschef.

Rektor ansvarar för att alla händelser enligt ovan utvärderas, analyseras och dokumenteras senast en månad efter händelsen.

Vid läsårets början uppdateras all personal om skolans kris- och katastrofplan. Brandövning genomförs med kursdeltagare vid läsårets början.

Rektor uppdaterad 2013-06-16