Skolsköterska

Hej, jag heter Carolina!

Jag arbetar som skolsköterska på Stora Segerstad Naturbrukscentrum.

Skolsköterskans främsta uppdrag är att jobba hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande.

Alla elever i årskurs ett erbjuds enligt skollagen ett individuellt hälsosamtal. I hälsosamtalet samtalar vi bl.a. om kost, sömn, motion, ANT, kamratrelationer, psykisk hälsa och annat som påverkar inlärningen. Vi följer upp längd, vikt, rygg och vissa riktade undersökningar utifrån ett yrkesmedicinskt perspektiv.

Vi erbjuder komplettering av vaccin som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. Jag kan hjälpa till med enkla sjukvårdsinsatser och förmedla kontakt med sjukvården. I mitt uppdrag ingår även att identifiera om en elev far illa eller riskerar att fara illa.

Jag ingår i skolans elevhälsoteam, samarbetar med skolläkare Michael Hanfler och skolpsykolog Johanna Larsson Friberg. 

Jag har tystnadsplikt och anmälningsplikt.

Mitt arbetsrum ligger i huset som vi kallar Västbo.  

Välkommen!