Studiementorer och APL-mentorer

Alla elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum har två mentorer; en studiementor och en APL-mentor.

Elevens mentorer hjälper till att svara på frågor, ge stöd och olika typer av vägledning till elever och vårdnadshavare. Detta beskrivs bl.a. i skolans elevhälsoplan(pdf-fil 1371 KB).

Vid den schemalagda mentorstiden:

 • Mentorerna har en dialog med eleverna om vad som händer på skolan och leder samtal om skolans värdegrund, styrdokument och examensmål.
 • Mentorerna följer också hur det går för eleverna i pågående kurser. Detta för att tidigt kunna upptäcka och synliggöra behov av åtgärder, samt fånga upp vad skolan kan göra för att underlätta för den enskilda eleven.

Studiementorerna ansvarar för att

 • introducera nya elever
 • ha en tät uppföljning av elevernas frånvaro. Detta för att tidigt kunna upptäcka och synliggöra behov av åtgärder, samt fånga upp vad skolan kan göra för att underlätta för den enskilde eleven
 • vid behov ha kontakt med föräldrar
 • bjuda in till och leda föräldramöte en gång per termin (gäller för omyndiga elever)
 • genomföra utvecklingssamtal med eleverna minst en gång per termin. För omyndig elev kallas även vårdnadshavare
 • vid behov medverka vid elevvårdskonferenser och vid upprättande/uppföljning av åtgärdsprogram
 • vara en länk mellan eleven och andra lärare, rektor och fritidspersonal
 • hantera ledighetsansökningar

APL-menorerna ansvarar för att

 • Ge vägledning och stöd till eleverna inför den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen (APL). I god tid inför varje APL-period kommunicerar APL-mentorn med eleverna om när och hur APL ska genomföras, samlar in uppgifter om var eleven ska göra sin APL och stöttar de elever som behöver hjälp med att hitta en APL-plats. 
 • APL-mentorn kommunicerar med APL-platsen och ansvarar för att alla dokument som handledaren på APL-platsen behöver anländer i god tid innan APL-perioden börjar. 
 • APL-mentorn kommunicerar med elev och handledare på APL-platsen under APL-perioden. Detta sker med besök eller telefonsamtal. 
 • APL-mentorn är mottagare av omdömen och närvarorapporter från APL-platsen och kommunicerar detta med de lärare vars kurser är kopplade till APL inför t.ex. betygsättning. 
 • APL-mentorn hanterar elevens rätt till kostnadsersättning för kost och resor i samband med APL. 
 • Information om APL finns här