Normering av testbatteri för bedömning av orofacial funktion

Barn som gapar

Orofacial funktion inkluderar viktiga funktioner som andning, tuggning och sväljning tillsammans med verbal och icke-verbal kommunikation samt känsel. Är det möjligt att sammanställa en serie av olika tester för att objektivt kunna ge en fördjupad beskrivning av en människas orofaciala funktion?

Syfte och mål

En övergripande bedömning av orofacial funktion kan utföras med hjälp av Nordiskt Orofacialt Test - Screening (NOT-S).

Samma forskargrupp som utarbetade och validerade NOT-S (Bakke et al. 2007) har nu tagit fram ett testbatteri som ska ge en bred, fördjupad, objektiv och reliabel beskrivning av en persons eller en grupps orofaciala funktion.

Syftet med det här projektet är att göra en normering av dessa olika deltest, med målet att fastställa gränsvärden mellan normal och avvikande orofacial funktion.

Utmaning

Orofacial funktion innebär komplex samverkan mellan centrala nervsystemet och det neuromuskulära systemet.

Nedsatt orofacial funktion är vanligt hos personer med medfödda och förvärvade funktionsnedsättningar. En orofacial utredning bör innefatta alla ingående strukturer och funktioner, som traditionellt faller under olika yrkesgrupper inom både tandvården och sjukvården.

I dag saknas det ett validerat heltäckande instrument för att diagnosticera och beskriva orofacial funktion samt för att utvärdera behandling.

Lösning

Projektet kommer att resultera i ett validerat testbatteri som kan användas av alla yrkesgrupper för diagnostisering av orofacial funktion hos personer från tre års ålder och uppåt.

Effekt

En sammanställning av de olika testen ger en fördjupad och samtidigt en heltäckande bild av patientens orofaciala funktion och kan användas både i klinik för behandlingsåtgärder och inom forskning.

Normeringen av samtliga test gör det möjligt att jämföra patientens resultat mot friska kontroller inom samma åldersgrupp.