Prevalence of impacted maxillary canines - an epidemiological study in a region with systematically implemented interceptive treatment

Inom tandvården tillämpas förebyggande behandling för att undvika att hörntänder blir retinerade eller kommer fram i ett ogynnsamt läge och skadar närliggande tänder. Hur stor är förekomsten av retinerade hörntänder hos barn i en region där man använder förebyggande behandling?

Syfte och mål

Hörntänder som kommer fram i fel position eller inte kommer fram alls, retinerade, kan skada omkringliggande tänder med stort behandlingsbehov som följd. När det finns en risk för att hörntänderna inte kommer som de ska kan man tillämpa förebyggande behandling genom att till exempel ta bort mjölkhörntänderna.

I den här studien utvärderade vi prevalensen av retinerade hörntänder i Sveriges största region, Västra Götalandsregionen, där man systematisk tar bort mjölkhörntänderna hos riskpatienter.

Utmaning

Att studera förekomsten i befolkningen är många gånger svårt att genomföra eftersom det krävs ett representativt urval. Sverige besitter en unik möjlighet att genomföra denna typ av studier då barn och ungdomar regelbundet besöker tandvården.

I Västra Götalandsregionen, och många andra regioner, har man systematiskt plockat bort mjölktänder som förebyggande behandling på riskpatienter i flera år. Genom att använda Sveriges största region, Västra Götalandsregionen, som underlag fick vi ett stort antal patienter vilket minskade risken för felkällor.

Lösning

Vi kunde se att prevalensen var lägre när man använt sig av förebyggande behandling än när man inte gjort det. Förekomsten av retinerade hörntänder minskade från 1,8 procent i tidigare studier till 1,1 procent idag vilket vi tolkar som att förebyggande behandling minskar förekomsten av retinerade hörntänder kraftigt. 

Effekt

Med vetskap om hur förekomsten av retinerade hörntänder ser ut hos barn idag kan man planera och fördela resurser på ett lämpligt sätt. Vikten av att förebyggande plocka bort mjölkhörntänder hos riskpatienter kan inte nog belysas.