Periapical status and technical quality in root canal filled teeth in a cross sectional study (Jönköping, Sweden)

Foto: Ulf Mårtensson

Hur bra blir resultatet av en rotfyllning? Finns det komplikationer efter ingreppet som skulle kunna gå att förhindra, med exempelvis nya arbetssätt eller metoder?

Syfte och mål

När en tand måste rotfyllas beror det ofta på att pulpan har blivit inflammerad eller att rotkanalen infekterats av bakterier. Den vanligaste orsaken är karies, men även andra orsaker kan ligga till grund för ingreppet. Om en rotfylld tand fortfarande uppvisar apikal parodontit (AP) efter läkningsprocessen ska den ses om en tand med tecken på kvarvarande infektion och bör behandlas.

Studien syftade till att undersöka kvaliteten på rotfyllningar och frekvensen av apikal parodontit vid rotfyllda tänder i en svensk befolkning. I undersökningen användes data från Jönköpingsundersökningarna (2013), som är en odontologisk tvärsnittsundersökning genomförd var tionde år sedan 1973.

Målet är att utifrån insamlad data ge förslag på förbättringar och utveckling av behandlingen av rotfyllda tänder.

Metod

En allmän utmaning inom både tandvården och sjukvården är en ökad befolkning, som också lever längre. Dessutom har vi i större utsträckning kvar våra egna tänder högre upp i åldrarna än tidigare generationer.
Andelen rotfyllda tänder varierar mellan olika populationer, men ett generellt mönster är att rotfyllda tänder blir vanligare med stigande ålder. I Jönköpingsundersökningen från 2013 var t.ex. endast 0,4 % av 20-åringars tänder rotfyllda medan motsvarande siffra för 70-åringar var 16,7 %.

Behandlingen innebär en stor kostnad för både patient och samhälle. En misslyckad behandling innebär förutom eventuellt psykiskt och/eller fysiskt lidande också en risk för ekonomisk förlust som drabbar både patient och samhälle. Därför är det viktigt att öka kvaliteten på rotbehandlingarna.

Syftet var att studera den tekniska rotfyllningskvaliteten och förekomsten av apikal parodontit i rotfyllda tänder

Tillvägagångssätt

Studien har bedömt rotfyllningskvaliteten och periapikal status hos 491 rotfyllda tänder hos 196 slumpmässigt utvalda individer i åldern 20-70 år. Alla rotfyllda tänder undersöktes med periapikala röntgenbilder.

Tre kalibrerade observatörer registrerade längd och täthet i rotfyllningar samt periapikalt status enligt det periapikal-index (PAI). Data analyserades i en generaliserad skattningsekvationsmodell (GEE) med AP som beroende variabel och kön, ålder, antal tänder, antal rotfyllda tänder, tandtyp och rotfyllningskvalitet som oberoende variabler.

Tänder med tekniskt otillräckliga rotfyllningar associerades med AP i en enkel GEE-analys. I den multipla GEE-modellen var sambandet mellan teknisk kvalitet och apikal peridontit obetydlig vid kontroll av tandtyp och kön.

Resultat

Det är viktigt att rotfyllningar som utförs görs med hög kvalitet för att undvika onödigt lidande för patienten. Studien fann att kvaliteten på rotfyllningar är bristfällig, framförallt på molarerna, och förekomsten av apikal peridontit i rotfyllda tänder är hög, framförallt vid molarerna.

Om behandlingsgången kan optimeras, genom exempelvis mer specialisering och utbildning av behandlande personal, bör resultatet av behandlingen sannolikt bli mer förutsägbart. Detta bör leda till kostnadsbesparingar för både individen och samhället. Andra insatser som tidigare gjorts för att lösa problemet i form av kurser och implementering av ny teknik har inte haft avsedd effekt.

Vill du veta mer? 

Ta del av studien i sin helhet här (Extern länk).