Ansökan till tjänst som ST-tandläkare

Man och kvinna studerar i ett bibliotek
Foto: Julia Lindster

Känner du dig redo för att ta nästa steg i din karriär som tandläkare? Nedan finner du information kring vilka behörigheter som krävs, vilka meritbedömingsprinciper som tillämpas och hur tillsättningsförfarande för nationella ST-platser går till.

Vid tillsättning av de nationella ST-tjänsterna tillämpas alltid den nationella meritvärderingen utarbetat av Nationella Samordningsgruppen för tandläkarnas specialiseringstjänstgöring (NSATS). Vi har även samma meritbedömingsprinciper som grund vid tillsättning av regionala ST-tjänster.

Meritvärdering av tandläkare vid tillsättning av Nationella ST-tjänster inklusive poäng

Behörighet

 • Av Socialstyrelsen utfärdad tandläkarlegitimation
 • 2 års allmänpraktik omräknat till heltid, inkl. både barn- och vuxentandvård

Meritbedömningsprinciper

Tjänstgöring 

 • Allmänpraktik upp till 5 år heltid, 1 poäng per halvår från och med år 3 (max 6 poäng). Deltidstjänstgöring omräknas till heltid. Tjänstgöring inom och/eller utom landet, såväl offentligt som privat, är meriterande, men tandläkaren själv, eller någon i jävsställning till honom/henne, får inte intyga tjänstgöringen.
 • Inom specialiteten upp till 1 år heltid, 1 poäng per halvår. Tjänstgöring som lärare inom specialiteten vid odontologisk fakultet/institution räknas in här. Deltidstjänstgöring omräknas till heltid, (max 2 poäng).

Vetenskapliga meriter

 • 1-2 publikationer, 1 poäng per publikation, (max 2 poäng)
 • Lic- eller doktorsexamen ger ytterligare 1 respektive 2 poäng.

Övrigt

 • sökanden som visat ett målinriktat intresse för att uppnå specialistbehörighet inom den angivna specialiteten, med detta menas genomgångna utbildningar av värde för specialiteten inkl. projektarbete och/eller eget utvecklingsarbete som t ex kvalitetsprojekt, bedöms positivt.
 • Annan vårdutbildning av värde för specialiseringstjänstgöringen bedöms positivt.
 • Sökanden får ej ha genomgått någon annan odontologisk specialistutbildning.
 • Social kompetens och kommunikationsförmåga i tal och skrift (på svenska) samt klinisk mognad och kapacitet bedöms vid intervju.

Tillsättningsförfarande

 • Tillsättningsförfarandet ska följa gällande lagstiftning för tillsättning av tjänst.
 • En granskningsgrupp ska bestå av VC, om VC inte är specialist i ämnet även huvudansvarig handledare, och representant för personalavdelning för värdering av de sökandes meriter.
 • Anställningsintervju ska genomföras med de 3-5 mest meriterade sökandena av VC, huvudansvarig handledare samt representant från personalavdelning.
 • Referenstagning ska göras efter genomförda intervjuer.
 • Urval ska ske i samråd mellan VC, huvudansvarig handledare och personalavdelning.
 • VC beslutar om tillsättning.

Ansökningsblankett

Blankett för meritförteckning vid ansökan till utbildningstjänst vid klinik för specialiseringstjänstgöring. 
Hämta blankett för meritförteckning (pdf) (pdf-fil, 768 kB)

Odontologiska Institutionen utbildar samtliga ST-tandläkare anställda efter den 1 juni 2018 enligt Socialstyrelsen Föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring HSLF 2017:77. Aktuell utbildningsplan följer Socialstyrelsens fastställda föreskrifter. Läs mer om dessa på Socialstyrelsens webbplats i länken nedan.
HSLF-FS 2017:77 Föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring (pdf-fil, )