Om Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd

Om Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd

En person som håller en liten planta

Som behandlare finns det odontologiska tillstånd du bara möter en enda gång under ett helt yrkesliv – om ens det. Det är just i mötet med det mest sällsynta som vi kan göra störst skillnad – för den enskilda behandlaren, patienten och dess närstående.

Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd har funnits sedan 1996 och är på uppdrag av Socialstyrelsen ett av tre nationella center för sällsynta hälsotillstånd. Diagnoser som kan medföra avvikande tand- och käkutveckling, nedsatt orofacial funktion och behov av omfattande behandling. Vi är en resurs med vetenskaplig kompetens och odontologisk expertkunskap för både barn och vuxna, och är en tillgång för vårdgivare och patienter i hela landet

Med sällsynthet avses i första hand medfödda eller förvärvade tillstånd som förekommer hos färre än 5 av 10000 invånare, och som leder till omfattande funktionsnedsättning. Det finns ungefär 8 000 olika sällsynta diagnoser och ungefär fem procent av Sveriges befolkning har en sällsynt diagnos.

SÄLLSYNTA DIAGNOSER ÄR INGET OVANLIGT

Vårt nationella uppdrag

Inom ramen för det nationella uppdraget ska Kompetenscenter samla kunskap kring sällsynta medicinska och odontologiska tillstånd, vilket kan förväntas bidra till en kvalitetshöjning inom tandvården. Vi ska sprida kunskap om sällsynta tillstånd som påverkar mun, tänder, käkar och orofacial funktion.

Inom den regionala delen av verksamheten är Folktandvården i Region Jönköpings län uppdragsgivare för vård som innebär specialistbehandling på avdelningarna för pedodonti respektive oral protetik.

I den regionala verksamheten utförs behandlingar på hög odontologisk nivå, där erfarenheter och kunskap om behandlingar och långa uppföljningar samlas. Det gäller inte minst kunskap om tillstånd där många tandanlag saknas, exempelvis ektodermala dysplasier.

Vi erbjuder

  • Kostnadsfri undersökning, information och rådgivning om oral funktion, hälsa och tandvård för olika sällsynta hälsotillstånd (kostnader för röntgen kan tillkomma)
  • Odontologisk bedömning i samband med diagnosutredningar, i nära samarbete med samtliga specialiteter vid Odontologiska Institutionen
  • Multidisciplinär second opinion
  • Behandlingsplanering som sker i nära samarbete med vår referensgrupp av specialister vid Odontologiska Institutionen
  • Information och råd i frågor om regelverket för olika ekonomiska bidragssystem gällande munhåla och tänder

Behandling sker vanligen hos ordinarie tandläkare. För den som bor i Jönköpings län kan behandling ske på Odontologiska Institutionen.

Vi bedriver

  • Kunskapsinsamling och dokumentation om sällsynta hälsotillstånd
  • Forsknings- och utvecklingsprojekt kring sällsynta odontologiska tillstånd för att bidra till en bättre, säkrare och evidensbaserad vård.

Vi medverkar också i utbildningssammanhang för att sprida kunskap och information om sällsynta odontologiska tillstånd.

Samverkan – Kompetenscenter och andra organisationer

En vägg full med informationsflyers i olika färger.

Helhetssyn, kontinuitet och samarbete i vården skapar värde. Lär dig mer om hur och med vilka Kompetenscentrum samverkar för att inhämta och dela med sig av ny kunskap.

Läs mer här