Skolsköterska och skolkurator

Skolsköterska/medicinskt ledningsansvar

Eva Karlsson
Skolsköterska Eva Karlsson
Mobil 070-359 33 89
eva.a.karlsson@rjl.se

Arbetstider 

Måndag–torsdag kl 07.30–16.00.
Obs! Evas arbetstider kan ibland skifta.

Som skolsköterska arbetar jag förebyggande vilket innebär att jag försöker hjälpa och stötta ungdomar att leva sitt liv hälsosamt. Bland annat erbjuder jag alla ettor ett individuellt hälsosamtal. Jag kan också hjälpa till med lättare sjukvård.

Titta gärna förbi om du vill prata om något som du går runt och funderar på gällande exempelvis kroppen, hälsa, relationer, sex, sömn, sjukdomar, mediciner eller ANT.

Skolkurator

Anna Eriksson Ottosson
Skolkurator Anna Eriksson Ottosson
Mobil 076-724 27 88
anna.eriksson.ottosson@rjl.se

Arbetstider 

Måndag och onsdag kl 07.45–16.15 (jämna veckor). 
Måndag, tisdag och onsdag kl 07.45–16.15 (ojämna veckor).
Observera att Annas tider kan skifta ibland. 

Som skolkurator erbjuder jag hjälp och stöd till dig som elev. Tillsammans med skolans personal arbetar jag för att du ska må bra i din lärandemiljö och trivas i skolans sociala tillvaro och nå dina kunskapsmål.  Du har bättre möjlighet att inhämta kunskap och prestera i skolan ifall du mår bra och får rätt förutsättningar att lyckas.

Jag arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande för att i ett tidigt skede fånga upp elever som behöver stöd.  Jag arbetar med frågor som inkluderar alla elever på individ - och gruppnivå.  Jag arbetar då informativt och utbildande med klasser och elevgrupper i förebyggande och främjande syfte. Då kan temat exempelvis vara hur du som elev själv kan leva och arbeta mot förbättrad psykisk hälsa eller fortsatt bra mående, kring stress och återhämtning osv.

Ämnen som kan samtalas om i kontakt med mig är exempelvis relationer, familj, sorg, samlevnad, identitet, psykisk hälsa, beroendeproblematik och social tillvaro. Min utgångspunkt är att det är dina behov som styr samtalet och att det sker på dina villkor och frivillighet. 

I vissa fall kan elever remitteras eller hänvisas vidare till bland annat ungdomsmottagningen, socialtjänsten, BUP, vårdcentralen, barn- och ungdomshälsan med flera. Detta görs i så fall oftast i dialog med dig som elev.

Elevhälsa

Både skolkurator och skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam. Vi träffas regelbundet för att hantera aktuella ärenden och arbeta förebyggande kring frågor som rör exempelvis kränkande behandling, ANDT (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak) och sex- och samlevnad.

Elevhälsoteamet