De hjälper fler att bli antibiotikasmarta

De hjälper fler att bli antibiotikasmarta

Fyra personer, tre kvinnor en man, tittar in i kameran.
Nässjö läkarhus, här med Alejandro Carballo, distriktsläkare, Malin Eidehall, verksamhetschef, Poulina Gunninge, specialistsjuksköterska med särskilt ansvar för smittskyddsfrågor och Lima Luchian, hygienombud, på bild.

Sedan i september 2023 har två av vårdcentralerna i Region Jönköpings län hjälpt till med att arbeta fram ramar och kriterier för att få fler vårdcentraler i landet att bli antibiotikasmarta. "Det är väldigt roligt att ha vårdcentralsrepresentanter från vår region i detta nationella arbete" säger Carl  Fridolfsson, Strama-koordinator i Region Jönköpings län.

- Tillsammans kan vi hjälpa varandra över regions- och vårdcentralsgränser att hitta arbetssätt som fungerar och gör skillnad längst ut där vården produceras. Att arbeta systematiskt med vårdhygien och Strama är en grundförutsättning för att antibiotika ska fungera även i framtiden, säger Carl Fridolfsson, Kriterieledare för Antibiotikasmart Sverige och Strama-koordinator i Region Jönköpings län.

Nässjö Läkarhus och Bra Liv Eksjö Vårdcentral har sedan september 2023 hjälpt till att utvärdera kriterier för att hjälpa fler vårdcentraler runt om i landet att bli antibiotikasmarta.

Innovationsmiljö Antibiotikasmart Sverige startades 2019 vilket ledde till att Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens) i Region Jönköpings län redan 2020 började att diplomera antibiotikasmarta vårdcentraler regionalt. Just nu finns 28 regionalt diplomerade antibiotikasmarta vårdcentraler i Region Jönköpings län.

Men på nationell är man också på gång. 

- Vi ville vara med i pilotprojektet för att det är en viktig fråga att arbeta med, våra tjänstgörande läkare är lite gammalmodiga och ibland lite väl frikostiga i sin förskrivning och det skulle kännas bra med lite stöd utifrån, säger Malin Eidehall, verksamhetschef på Nässjö Läkarhus.

Vad har det här pilotprojektet gett er?

- Att delta i pilotprojektet har gett en mycket positiv och inspirerande impuls för hela vårdcentralen att jobbar med frågor kring vårdhygien, smittskydd och infektioner. Det har varit mycket givande att inte enbart jobba på sin egen enhet men att få ta del av olika arbetssätt, hur man har upplagt arbetet på andra vårdcentraler. Vi har skapat förutsättningar för att implementera antibiotika smarta tänket i vårdförloppet från telefonrådgivning till besöket. Från att ha fokus främst på ”rätt förskrivning” av antibiotika har nu hela vårdcentralen involverads i frågeställningen och sikta på att förblir antibiotika smarta. Projektet har också lett till att vi sett över basala hygienrutinerna utrustningen på undersökningsrummen för att säkra upp hygieniska standard, säger Miriam Todd, läkare, Bra Liv Eksjö Vårdcentral.

Hur viktigt är det här arbetet?

- Vi tycker det är ett väldigt viktigt arbete, både gällande samhällspåverkan men också utifrån patientsäkerhetssyn. Vi tycker att vi alla i sjukvården behöver bli bättre på antibiotikaförskrivning och det blir vi genom att hålla frågan levande och ständigt påminna oss själva, säger Malin Eidehall.

- Primärvården skall vara nyckeln till hållbar vård med framtidssyn och tillgodoser patientens vanligt förekommande vårdbehov. Infektionssjukdomar tillhör det vanligaste sökorsaken i alla åldrar. Att ge patienten rätt stöd och behandling, att öka kunskapen om egenvård, skapa medvetenhet hur viktigt rätt användning av antibiotika är för att undvika utveckling av antibiotika resistenser och att utveckla samarbetet med kommunens hemsjukvård i frågan bidrar till att säkerställa välfungerande vård även i framtiden, säger Miriam Todd.

Totalt deltog 17 vårdcentraler från tio olika regioner i arbetet med att testa de 16 framtagna kriterierna i sina verksamheter. Arbetet har nu gått i mål och utvärdering pågår innan det, om allt går enligt plan, är dags för ett breddinförande under hösten 2024.

- Framtagandet av de 16 kriterierna som nu testats i pilot tog knappt ett år att ta fram, med alla inspel vi nu fått har vi starka belägg för hur dessa kriterier ska utformas för att kunna stärka vårdcentralernas arbete med patientsäkerhetsfrågorna vårdhygien och Strama. Detta kommer bli ett nationellt verktyg som framför allt kommer att hjälpa till i regioner där vårdhygien och Strama inte har resurser att systematiskt nå ut till sina Vård- och hälsocentraler, säger Carl Fridolfsson, Strama-koordinator i Region Jönköpings län om breddinförandet.

Detta är Antibiotikasmart Sverige

Antibiotikasmart Sverige är en nationell kraftsamling ledd av Folkhälsomyndigheten tillsammans med RISE - Research Institutes of Sweden, Nationell arbetsgrupp Strama och ReAct med finansiering från Vinnova. Syftet är att förstärka och sprida bra arbetssätt, testa och utvärdera nya angreppssätt och få fler delar av samhället att engagera sig. Visionen är ett antibiotikasmart Sverige – ett samhälle där alla bidrar till att antibiotika fungerar och fortsätter rädda liv.

I arbetet med att nå visionen om ett antibiotikasmart Sverige har vårdcentralerna en nyckelroll. Vårdcentralen hanterar ett brett spektrum av besöksorsaker, bland annat olika infektionstillstånd. Att arbeta med att uppnå en ansvarfull antibiotikaanvändning är därför en viktig patientsäkerhetsfråga. På vårdcentraler är det också betydelsefullt att arbeta med att förebygga smittspridning och vårdrelaterade infektioner. Det finns ett stort engagemang i frågan på många vårdcentraler och mycket bra arbete genomförs redan. Vi vill med Antibiotikasmart Sverige stimulera till ett fortsatt förbättringsarbete med ett strukturerat och bredare angreppssätt.

Antibiotikasmart Sverige har i dialog med yrkesverksamma tagit fram kriterier som belyser vad det innebär att vara antibiotikasmart för olika verksamheter. Kriterier har tagits fram för följande områden för att få ett brett engagemang i samhället:

  • Kommunledning samt för skola, förskola, äldre- och funktionshinderomsorg, vatten och avlopp
  • Regionledning samt för sjukhus och vårdcentraler

Läs mer

Bli en antibiotikasmart vårdcentral: Bli en antibiotikasmart vårdcentral - Antibiotikasmart Sverige (folkhalsomyndigheten.se)