Regionrevisionen

Skrivbord med papper och dator

Regionrevisorerna har fullmäktiges uppdrag att granska all verksamhet i Region Jönköpings län.

Aktuellt från revisionen 

Pågående granskningar: 

- Granskning av inköp och upphandling 

- Granskning av informationssäkerhet

- Granskning av produktivitet och effektivitet i hälso- och sjukvården

- Granskning av produktions- och kapacitetsplanering i hälso- och sjukvården

- Granskning av regionens arbete för att säkerställa kompetensförsörjningen inom primärvården

Granskningarna gäller revisisionsår 2024.  

Nya rapporter på webbplatsen

Granskning av regionstyrelsens uppsikt över
hel- och delägda bolag

Granskning av intäktsprocessen

Granskning av styrning, uppföljning och kontroll av psykiatrin

Granskning av kollektivtrafiken

Granskning av 1177 sjukvårdsrådgivning på telefon

Granskning av arbetsmiljön vid regionens tre akutmottagningar

Granskning av arbetet mot välfärdsbedrägerier

Granskning av samverkan inom hemsjukvården i Region Jönköpings län

Granskning av Region Jönköpings läns rutiner i samband med beslut om att införa ny medicinteknisk utrustning 

Granskning av Region Jönköpings läns rutiner för att säkerställa att beslut verkställs 

Granskning av omställningen till en god och nära vård

Granskning av regionens hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030 

Granskning av styrning och ledning, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet