Vårt uppdrag

Pojke dansar på stadsfest
Sambandet mellan våra verksamhetsområden är starka, och allt hänger ihop! Människor väljer att leva där det finns jobb, utbildning, en god livsmiljö, kultur och möjlighet att kunna pendla till arbete, skola och fritidsaktiviteter. Och där människorna finns behövs hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, utbildning och kultur. Foto: Johan W Avby

Vi arbetar med frågor som är avgörande för människors liv och hälsa och för länets tillväxt och utveckling. Sambanden är starka.

Vad gör Region Jönköpings län?

Region Jönköpings län ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och kultur samt för regionalt tillväxtarbete och planering av infrastruktur. Det handlar bland annat om att samordna utvecklingsinsatser inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och utbildning.

Två huvuduppdrag – många olika verksamheter

Region Jönköpings län har två huvuduppdrag:

  • Folkhälsa, sjukvård och tandvård
  • Regional utveckling och tillväxt

Det innebär att vi har ansvar för att länets invånare har tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård och tandvård av hög kvalitet, en väl fungerande kollektivtrafik och ett rikt kulturutbud. Vi har också regeringens uppdrag att driva det regionala tillväxtarbetet och samordna utvecklingsinsatser inom områden som infrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad.

Vi strävar hela tiden efter att göra bra verksamhet ännu bättre. Det sker genom framstående forskning och ett ständigt pågående utvecklings- och kvalitetsarbete inom alla olika verksamhetsområden

Folkhälsa, sjukvård och tandvård

Målet för hälso- och sjukvården är att alla invånare i Jönköpings län ska ha tillgång till en god vård som ges på lika villkor. Vi strävar efter att alltid involvera patienter och deras närstående i den egna vården samt i hälso- och sjukvårdens utveckling.

Hälso- och sjukvården är offentligt finansierad och demokratiskt styrd. Den bedrivs dels av oss och dels genom avtal med andra vårdgivare.

Regional utveckling och tillväxt

Det regionala utvecklingsuppdraget handlar om att samla aktörer som kommuner, högskola och branschorganisationer kring en regional utvecklingsstrategi, samordna arbetet, skapa mötesplatser och nätverk och ansvara för uppföljningen av utvecklingsarbetet.

Det innebär bland annat att

  • arbeta fram och fastställa en strategi för utvecklingen i länet – regional utvecklingsstrategi
  • samordna insatser för att genomföra den regionala utvecklingsstrategin
  • besluta om hur medel för regionalt tillväxtarbete ska användas
  • följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av tillväxtarbetet till regeringen
  • utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram
  • upprätta och fastställa länsplaner för transportinfrastruktur

Politiskt styrd organisation

Region Jönköpings län styrs av politiker som valts direkt av länets invånare. Det betyder att medborgarna har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur vi utför våra uppdrag.

Region Jönköpings läns verksamhet regleras i kommunallagen. Dessutom styrs vår verksamhet också av speciallagar som hälso- och sjukvårdslagen.

Region Jönköpings län har dels en politisk organisation, dels en tjänstemannaorganisation. Politikerna fattar beslut om verksamhetens inriktning och tjänstemännen genomför det politikerna beslutat. Den politiska organisationen är vald och kan förändras vart fjärde år. Tjänstemännen däremot är anställda i Region Jönköpings län.

Regiondirektören är Region Jönköpings läns högste tjänsteman och Regionstyrelsens ordförande är den högste ansvarige politikern.