Regionrevision

Regionrevisorerna granskar all verksamhet i Region Jönköpings län. Revisorernas granskningar är underlag för regionfullmäktiges bedömningar av hur regionpolitikerna sköter sitt uppdrag.

Regionrevisionen består av nio förtroendevalda revisorer och revisionskontoret. 

Revisionen är viktig för att kontrollera och säkerställa att verksamheten utförs på ett riktigt och säkert sätt. Enligt kommunallagen ska revisorerna varje år granska

  • om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
  • om räkenskaperna är rättvisande
  • om styrelsen och nämndernas interna kontroll är tillräcklig.

Revisorerna granskar verksamheten 

Regionens revisorer väljs av regionfullmäktige och har i uppdrag att granska all verksamhet i Region Jönköpings län.

Revisorerna granskar också de bolag och stiftelser som Region Jönköpings län äger samt samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen. Granskningen omfattar även de enskilda ledamöterna.

Revisorerna ställer frågor som till exempel:

  • Utförs regionfullmäktiges uppdrag på det sätt som är beslutat?
  • Uppnås regionfullmäktiges mål?
  • Används verksamhetens resurser på rätt sätt?
  • Bedrivs verksamheten inom de ekonomiska ramar som regionfullmäktige fastställt?

Regelverk

Revisionens arbete styrs främst av kommunallagen och av regionfullmäktige fastställt revisionsreglemente. Lagen kompletteras med God revisionssed i kommunal verksamhet (utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting).

Kommunallagen 9:e kap om revision, Notisum (Extern länk)

Aktiebolagslagen 10:e kap "Allmän och särskild granskning", Notisum (Extern länk)

God Revisionssed 2014 (pdf-fil, 1920 kB)

Reglemente för regionens revisorer (pdf-fil, 32 kB)

Integritet och oberoende

Revisorerna bestämmer själva både vad som ska granskas och hur granskningen ska genomföras.

Inför varje år görs en planering av vad som ska granskas. Granskningarna genomförs sedan av yrkesrevisorer.

När revisorerna gjort klar granskningen för året sammanfattas resultatet i en revisionsberättelse. Den används som underlag när regionfullmäktige beslutar om regionstyrelsen och nämnderna ska beviljas ansvarsfrihet.

Revisionen strävar även efter att bidra till förbättringar i verksamheterna. 

Ta del av revisorernas arbete

Revisorerna strävar efter största möjliga öppenhet och tillgänglighet i sin granskning. Du kan ställa frågor, lämna synpunkter eller förslag till oss i revisionen. De synpunkter och förslag som lämnas leder inte automatiskt till att en granskning genomförs.