Jämlik hälsa

Bildkollage med människor i olika åldrar och med olika ursprung som är sysselsatta med vardagsaktiviteter

Alla har rätt till en jämlik hälsa och bra livsvillkor genom hela livet. Därför utvecklar vi löpande nya arbetssätt som utgår från våra invånares behov och förutsättningar. Eftersom alla människor är olika, behöver vi också erbjuda olika typer av insatser.

Arbetet för en jämlik hälsa sker tillsammans många andra, till exempel länets kommuner, myndigheter, föreningsliv och civilsamhälle. I våra gemensamma insatser är de mänskliga rättigheterna grundläggande. Vägledning hittar vi i bland annat FN:s människorättsprinciper: ickediskriminering och jämlikhet; deltagande och inkludering; samt transparens och ansvar.

Diskrimineringslagen som utgångspunkt

För att kunna bedriva en jämlik verksamhet utan diskriminering behöver vi också vara medvetna om normer som kan vara negativa och begränsande. Vi utgår från diskrimineringslagen som anger sju diskrimineringsgrunder, vilka riskerar att leda till missgynnande eller kränkning: kön, könsidentitet och/eller könsuttryck, sexuell läggning, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, samt funktionsnedsättning.

Det finns grupper i vårt län som lever med en större utsatthet och ohälsa. Vi uppmärksammar dessa gruppers hälsobehov genom riktade metoder. Några exempel på detta ser du nedan.