Vårt uppdrag för folkhälsa och sjukvård

Patient tränar arm efter gipsning

Region Jönköpings län ansvarar för att länets invånare får den hälso- och sjukvård de behöver. Hälso- och sjukvården ska vara jämlik och tillgänglig, och vi som jobbar här ska ge ett gott bemötande och rätt insats utifrån var och ens behov. Tillsammans med andra aktörer ska vi även se till att invånare har möjlighet att påverka och ta ansvar för sin hälsa.

Vårt mål är hälsa och vård på lika villkor för alla invånare i Jönköpings län.

Tillsammans är ett nyckelord när vi utvecklar länets hälso- och sjukvård. Det handlar om att vi – vårdcentraler, kliniker och sjukhus – tillsammans med kommuner och andra aktörer arbetar för att utveckla bättre och effektivare insatser som utgår från våra invånares olika behov.

Vårdcentralerna är basen för all hälso- och sjukvård. De samordnar vården av de som är mest sjuka, och de följer upp och ger stöd till de som har kroniska sjukdomar.

Stöd för hälsosamma val i vardagen

Vi vill ge våra invånare de bästa möjligheterna till att själva kunna påverka och ta ansvar för sin egen hälsa. Därför arbetar vi med hälsofrämjande satsningar som syftar till att inspirera och stödja länets invånare i att göra hälsosamma val i sin vardag. Vi satsar även på förebyggande och hälsofrämjande åtgärder i sjukvården, dels på våra vårdcentraler, dels i sambarbete med specialiserade kliniker på våra sjukhus.