Forskning, lärande och utveckling

Forskare i verksamheten
Foto: Johan W Avby

Forsknings- och utvecklingsarbete är en nyckelfråga för Region Jönköpings län och viktigt för att möta behov i framtidens hälso- och sjukvård. Vårt mål är att förbättra hälsa och livskvalitet för länets invånare genom kunskap, kompetens och lärande.

Forskning

Ett bra klimat för forskning är en strategisk satsning för Region Jönköpings län. Genom forskarmånader och annat stöd uppmuntras medarbetare inom olika professioner till forskning i sin kliniska vardag. Målet är att förbättra förutsättningarna för hälsa och vård i länet.

Region Jönköpings län är en lärande organisation som bejakar nyfikenhet och driver förbättringar, för att öka förutsättningar för bästa möjliga hälsa och vård i länet. Forskningsresultaten ska komma patienten tillgodo inom rimlig tid, vilket gynnar länets befolkning.

Utveckling

I Region Jönköpings län har kundorientering och ständiga förbättringar varit en del i värdegrunden sedan många år och flera av våra verksamheter har utsetts till föredömen. Alla våra medarbetare är engagerade i uppgiften att göra ett bra arbete ännu bättre. Varje dag.  

Tydligast möter invånarna detta i vårt arbete med patientsäkerhet. Region Jönköpings län ska vara i världsklass när det gäller patientsäkerhet. Varje patient ska känna en trygghet och tillit i att man på bästa sätt samarbetar och samverkar i vårdkedjan.

Vi är också ledande i utvecklingen av metoder för praktisk användning av kvalitetsregister och ansvariga för flera nationella kvalitetsregister.

Vi har också många exempel på kvalitets- och förbättringsarbeten som fått både nationell och internationell uppmärksamhet.