Att vara chef

Att vara chef och ledare är en fantastisk möjlighet och samtidigt en utmaning. En bra verksamhet behöver chefer med god kompetens, som trivs i sitt arbete och tillsammans med sina medarbetare skapar bästa möjliga resultat.

För att regionens vision och verksamhetens mål ska bli verklighet krävs engagerade ledare och medarbetare. Därför ges en stor handlingsfrihet och möjligheter till nytänkande inom givna mål och med tillgängliga resurser.

Verksamheten utvecklas ständigt och med den också chefsrollen. Det är viktigt att både dagens och morgondagens chefer får goda förutsättningar att möta invånarnas behov och att utveckla verksamheten och sitt eget ledarskap i förhållande till förändringar i omvärlden och andra omställningar. I sin viktiga roll ska chefer kontinuerligt ha tillgång till stöd, inspiration, utbildning och utveckling.

Chef och ledare i regionens verksamhet

Ett framgångsrikt chefs- och ledarskap vilar på regionens grundläggande värderingar.

Som chef har man ett helhetsansvar för sin verksamhet och för att

 • nå uppsatta mål med fokus på att tillgodose behov hos dem man är till för
 • arbeta med medarbetares lärande och arbetstillfredsställelse
 • åstadkomma ständiga förbättringar
 • verksamheten genomförs inom givna ramar

Engagerat ledarskap – grundläggande värdering

För att skapa en kultur som sätter kunden i främsta rummet krävs ett personligt, aktivt och synligt engagemang från varje ledare. Ledarskapets viktigaste uppgifter är att ange riktningen för verksamheten, ta till vara potentialen i individers olikheter och erfarenheter, skapa förutsättningar för medarbetarna samt att i dialog med dem definiera och följa upp målen.

Kundorientering

Utgångspunkten för regionen är att på bästa sätt möta invånarna, dem vi är till för, och deras behov genom att använda våra resurser effektivt för att nå bästa möjliga resultat.

För att det ska lyckas krävs en förståelse för helheten hos både chefer och medarbetare i alla delar och på alla nivåer i organisationen. Vidare krävs ett gott ledarskap och engagerade medarbetare som använder sin förbättringskraft. Alla verksamheter har sina ramar, men inom dessa ramar har du som chef stor handlingsfrihet.

Ansvar och resultat

Som chef i en politiskt styrd organisation måste du ha förståelse för den politiska processen och förmåga att förmedla beslut till dina medarbetare. Som chef är du regionens representant överallt där verksamheten diskuteras.

Du som är chef

 • arbetar aktivt med verksamhetsplanering som utgår från regionens budget och flerårsplan. Du ansvarar också för att innehållet är känt inom din verksamhet.
 • ansvarar för att enheten når de fastställda målen. Du ansvarar också för att målen ska omvandlas till handlingsplaner för olika ansvarsområden så att varje grupp och medarbetare kan se och följa sin del i hela verksamheten.
 • ansvarar för uppföljningen av verksamhetens mål och agerar om resultatet avviker från målen.
 • ansvarar för att kvaliteten i verksamheten ständigt utvecklas
 • ansvarar för att samverka med andra så att verksamheten i sin helhet blir så bra som möjligt.
 • ansvarar för enhetens systematiska arbetsmiljöarbete, miljö- och säkerhetsarbete.

Utveckling och nytänkande

För att utveckla – och utvecklas – är det nödvändigt att våga tänka i nya banor och vara lyhörd för idéer och förslag som kommer från kunder, medarbetare och andra inom verksamheten. Traditionens makt är stor och vi behöver chefer och medarbetare som prövar nya vägar.

Chefskap – medarbetarskap

Du möter dina medarbetare både som arbetsledare och som medmänniska. Som chef möter du också elever och studenter som kan komma att bli nya medarbetare i regionen.

Du behöver medarbetarnas förtroende och de behöver känna trygghet med dig som chef.  Som chef är du en förebild och ditt sätt att vara och förhålla dig till olika saker, liksom ditt engagemang och din arbetsglädje, påverkar dina medarbetare. Tänk på att exemplets makt är stor.

Det är genom ditt och dina medarbetares kunnande, erfarenhet och engagemang som resultat skapas. Din förmåga att utveckla dialog och ett gott samarbete är avgörande för ett framgångsrikt ledarskap.

Det är i samtal och samverkan med dig som dina medarbetare får en helhetsbild av verksamheten. Medarbetare som känner förtroende att utföra och utveckla sina arbetsuppgifter utvecklar också sin kreativitet och handlingskraft.

Dina medarbetare behöver uppskattning för att även i framtiden vilja utföra sina arbetsuppgifter självständigt och med hög kvalitet. Utnyttja alla tillfällen till beröm och ge uppmuntran för goda insatser. Ge också förutsättningar för lärande genom att återkoppla när det inte blev som det var tänkt.

Rekrytering och urval

Rekrytering av nya medarbetare är en stor investering för framtiden och urvalet måste göras med omsorg.

Du som är chef

 • ansvarar för rekryteringsarbetet inom enheten och medverkar aktivt i urvalet. Urvalsprocessen kring chefsbefattningar är särskilt viktig.

Introduktion, kompetensutveckling och avveckling

Introduktion av nyanställda och kompetensutveckling för dina medarbetare är av stor betydelse för verksamheten och dess utveckling.

Du som är chef

 • ansvarar för att nyanställda får en bra introduktion.
 • skapar förutsättningar för dina medarbetare att utvecklas på ett sätt som gynnar verksamheten. Det kan du göra på många olika sätt, bland annat genom att inspirera till och stödja nya samarbetsformer och sätt att arbeta.
 • ansvarar för att dina medarbetare har rätt kompetens. Kompetensen ska utgå ifrån verksamhetens behov och dokumenteras i en individuell kompetensutvecklingsplan, som regelbundet följs upp.

Regionen är en dynamisk organisation där verksamheter ständigt förändras och avveckling av chefskap och medarbetare kan ge både problem och möjligheter.

Du som är chef

 • ansvarar för att individuella avvecklingsplaner upprättas vid behov.

Likabehandling och mångfald

Regionen arbetar aktivt för mångfald och för att skapa goda och lika förutsättningar oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Du som är chef

 • arbetar för likabehandling och mångfald i såväl verksamheten som i arbetsgruppen.

Samverkansavtal

Inom regionen arbetar vi med samverkan med medarbetare och fackliga organisationer genom medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och i samverkansgrupper.

Medarbetarsamtal

Samtalet är den viktigaste formen av kommunikation mellan människor. Du måste ta dig tid till dialog med var och en av medarbetarna i den egna verksamheten.

Lönedialog

I lönedialogen ges återkoppling på medarbetarens arbete utifrån de lönekriterier som ligger till grund för lönesättningen.

Arbetsplatsträffar

Arbetsplatsträffar ger stora möjligheter till planering och utveckling av verksamheten och är en grund för ett gott arbetsklimat.

Du som är chef

 • ansvarar för att arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och lönedialog genomförs regelbundet.

Chefsstöd och chefsutveckling

Rollen som chef och ledare är både givande och krävande.
I regionen vill vi ge alla chefer tillgång till stöd, inspiration, utbildning och utveckling. Regionen vill också inspirera unga och intresserade medarbetare att pröva på och etablera sig i chefsrollen.

Stöd ska finnas i olika former, anpassat efter erfarenhet, typ av chefsuppdrag och individuella behov. Chefsprogram både för nya chefer och chefer med erfarenhet, mentorsprogram, handledning, utbildnings- eller inspirationsdagar, reflektionsgrupper och medverkan i utvecklingsarbeten är några exempel.

Grunden är dialogen och samarbetet med den egna chefen och den individuella kompetensutvecklingsplanen.

Det är naturligt både att pröva på ett chefsuppdrag och att avsluta ett chefsuppdrag. Att avsluta ett chefsuppdrag ställer ofta krav på planering och ibland kompetensutveckling. Planering görs tillsammans med den egna chefen och vid behov med stöd av personalfunktion.