Så arbetar vi med folkhälsa

Fem personer sitter i på stolar i en ring och gör dansrörelser

Region Jönköpings län ansvarar för att utveckla och samordna folkhälsoarbetet i länet. Tillsammans med andra aktörer ska vi se till att invånare har möjlighet att påverka och ta ansvar för sin hälsa. En förutsättning för det är att samhället stödjer hälsosamma val. Våra insatser syftar till för att främja hälsa och förebygga sjukdom.

Vi utgår ifrån barn, vuxnas och äldres olika perspektiv. Vi ser människan utifrån ett helhetsperspektiv med fokus på psykisk, existentiell, fysisk och social hälsa.

En del av våra hälsofrämjande satsningar innebär att vi inspirerar och stödjer länets invånare i att göra hälsosamma val. Andra satsningar innebär förebyggande insatser i hälso- och sjukvården för att hjälpa patienter att förbättra sin hälsa, men också som en del i rehabilitering och egenvård.

Vad är folkhälsoarbete?

Folkhälsoarbete kan riktas till individer, grupper eller hela befolkningen. Insatser kan också riktas mot de sammanhang där människor lever och verkar, som exempelvis bostadsområden eller skolor. Målet är att skapa sammanhang och miljöer som främjar god och jämlik hälsa och som ger individen förutsättningar att ta ansvar för sin hälsa.

Insatser kan till exempel handla om:

  • att ta fram och förmedla hälsostatistik
  • att ingå i olika förbättringsarbeten
  • att sprida goda exempel och kunskap inom folkhälsans områden
  • att ingå och bidra i samverkan inom olika områden, både inom och utanför vår egen organisation
  • att utveckla nya metoder och vid goda resultat sprida dessa till hela länet

Hur vi arbetar för att främja folkhälsan

Vi arbetar för att stödja invånarnas hälsa och livskvalitet. Det innebär att vi följer variationen i befolkningens hälsa, till exempel mellan olika grupper, och utvecklar insatser som gör att hälsoskillnaderna minskar. Vi ansvarar för att utveckla och samordna ett aktivt folkhälsoarbete tillsammans med kommuner, myndigheter, näringsliv, föreningsliv, civilsamhälle och andra aktörer i länet.