Vår rekryteringsprocess

Region Jönköpings län använder en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Metoden bygger på att den kandidat som uppfyller kravprofilen för utlyst tjänst ska få jobbet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder. Arbetssättet ska motverka diskriminering och öka mångfalden i organisationen. Kompetensbaserad rekrytering tar sin utgångspunkt i en behovsanalys och kravspecifikation som utgör grunden för vårt urval.

Urval, intervju och tillsättning

När vi gjort det första urvalet kallar vi till intervju. De som kallas till intervju är de som bäst matchar de krav vi ställer på kompetens.  Vi vill att du tar med betyg och intyg som styrker dina meriter om du inte redan bifogat dem i din ansökan.

Fundera också över vilka referenter du kan ange. Vi vill ha namn på minst två personer från nuvarande eller tidigare arbetsplatser.

Du träffar oftast två personer vid intervjutillfället, rekryterande chef och en representant från personalavdelningen.

Strukturerade intervjuer

Intervjuerna tar mellan en och två timmar. Intervjun kommer att vara kompetensbaserad med fokus på hur du hanterar specifika situationer i ditt nuvarande/senaste arbete.

Du får samma frågor som övriga kandidater som intervjuas. Passa på att fråga oss om det är något som är oklart under intervjun. Det är viktigt att du får rätt bild av jobbet och arbetsplatsen.

Kompletterande bedömningsmetoder

Det kan bli aktuellt att vi använder oss av någon form av kompletterande bedömningsmetod. Det kan ske i form av arbetsprover samt personlighets- och färdighetstester. Här kan du läsa mer om våra personlighets- och färdighetstester.

Referenstagning

Vi utför referenstagningen på samma strukturerade sätt som intervjun, med utprovade frågor utifrån de kompetenser som vi söker.

Tillsättning

Noggranna bedömningar utifrån din ansökan, intervju, referenstagning samt eventuella kompletterande bedömningsmetoder ligger till grund för beslut om vem som får jobbet. 

Vår målsättning är att vår rekryteringsprocess ska vara effektiv. Det är en del i att vara en attraktiv, trovärdig och professionell arbetsgivare. Du får alltid återkoppling av oss i hur det gått i rekryteringen.

Kandidatupplevelse

För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du är med i en rekryteringsprocess hos oss. Därför skickar vi ut kortare enkäter i de olika stegen i rekryteringsprocessen. På så sätt kan vi arbeta med ständiga förbättringar och göra vår rekryteringsprocess ännu bättre. Tack för din feedback!