Vår rekryteringsprocess

Region Jönköpings län använder en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Metoden bygger på att den kandidat som bäst uppfyller kravprofilen för utlyst tjänst ska erbjudas jobbet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Arbetssättet ska motverka diskriminering och öka mångfalden i organisationen. Kompetensbaserad rekrytering har sin utgångspunkt i en behovsanalys och kravspecifikation som utgör grunden för vårt urval.

Urval, intervju och tillsättning

När vi har gjort det första urvalet kallar vi till intervju. De som kallas till intervju är de som bäst matchar de krav som vi ställer på kompetens. Vi vill att du tar med dig betyg och intyg som styrker dina meriter, om du inte redan har bifogat dem i din ansökan.

Fundera också över vilka referenter du kan ange. Vi vill ha namn på minst två personer, varav en bör vara chef eller före detta chef från nuvarande eller tidigare arbetsplatser.

Antalet personer som deltar vid intervjutillfället kan variera, men oftast är den rekryterande chefen med vid intervjutillfället.

Alla kandidater som kallas till intervju ska vid intervjutillfället styrka sin identitet genom att uppvisa identitetshandling (pass eller nationellt ID-kort utfärdat av Polismyndigheten).

Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. I samband med intervju behöver du även styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass, alternativt personbevis tillsammans med identitetshandling. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Strukturerade intervjuer

En intervju tar mellan en och två timmar. Intervjun är kompetensbaserad och innefattar situationsbaserade intervjufrågor utifrån de kompetenser som har valts ut i kravprofilen. Exempel på situationsbaserad intervjufråga är:

”På vilket sätt behöver du planera och organisera som en del av ditt arbete i dag? Hur lägger du upp det? Tycker du att det fungerar bra? Kan du berätta om ett tillfälle när det verkligen fungerade bra?”

Du får samma frågor som övriga kandidater som intervjuas. Passa på att fråga oss om det är något som är oklart under intervjun. Det är viktigt att du får rätt bild av jobbet och arbetsplatsen.

Kompletterande bedömningsmetoder

Det kan bli aktuellt att vi använder oss av någon form av kompletterande bedömningsmetod. Det kan ske i form av arbetsprover och/eller personlighets- och färdighetstester. Här kan du läsa mer om våra personlighets- och färdighetstester.

Referenstagning

Vi utför referenstagningen på samma strukturerade sätt som intervjun, med utprovade frågor utifrån de kompetenser som vi söker.

Tillsättning

Noggranna bedömningar görs utifrån samtliga steg i rekryteringsprocessen, såsom din ansökan, intervju, referenstagning samt eventuella kompletterande bedömningsmetoder. Detta ligger till grund för beslut om vem som erbjuds jobbet. 

Målsättningen är att vår rekryteringsprocess ska vara effektiv. Det är en del i att vara en attraktiv, trovärdig och professionell arbetsgivare. Du får alltid återkoppling av oss kring hur det har gått i rekryteringen.

Kandidatupplevelse

För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du är med i en rekryteringsprocess hos oss. Därför skickar vi ut korta enkäter i de olika stegen i rekryteringsprocessen. På så sätt kan vi arbeta med ständiga förbättringar och göra rekryteringsprocessen ännu bättre. Tack för din feedback!