Aktuella byggprojekt

Smålandsstenar VC

Nybyggnation på 2600 kvm av nytt vårdcentrum i Smålandsstenar. Den färdiga byggnaden kommer innehålla vårdcentral, rehabilitering, kvinnohälsovård och familjecentral. Ramarkitekt: Tengbom Ramhandling VVS: Sweco Systems Ramhandling El: WSP Systems Ramhandling K: Sweco Structures Ramhandling Brand: Bengt Dahlgren Brand & Risk Uppdraget utförs på totalentreprenad utav Tage & Söner Byggnads AB.

DUVA Eksjö

Delar av hus 25 och 26 plan 4 ska byggas om för ny Daguppvakavdelning DUVA. Ombyggnadsarbetena beräknas starta i september 2016 och vara färdigställda i januari 2017.

Strålbehandling Etapp 2

Onkologens nuvarande lokaler i hus E6 plan 3 kommer att byggas om. Ombyggnaden består bland annat av två nya CT/spect, en ny CT/pet, ett nytt Hotlab, nya manöverrum för de befintliga strålkanonerna, en ny verkstad.

Akutkliniken akutmott Ryhov

Akutmottagningen har varje år omkring 50 000 patientbesök och av dessa tas omkring 34 000 emot i ett så kallat triagerum för en första bedömning och provtagning. Idag finns det endast ett rum på mottagningen avsett för detta, vilket innebär ett högt tryck. Vid tider då patienttillströmningen är hög på mottagningen används också ambulansentrén för triagering. Patienter med känd smitta tas emot i ett isoleringsrum som ligger i anslutning till saneringsrummet. Rummet ligger avsides, inte tillgänglighetsanpassat och saknar dagsljusinsläpp. Därför behövs ytterligare ett rum för infekterade patienter. Barnakutens lokaler har sedan en längre tid tillbaka varit underdimensionerade. Mottagningen har idag tre undersökningsrum, vilket inte är tillräckligt för att kunna arbeta effektivt. Barnakutmottagningen är även den trång och för att minska inläggningar och minska risken för smittspridning behöver barnakuten två nya så kallade BAVA-rum. De nya lokalerna kommer bland annat att innehålla nya triagerum, infektionsrum, BAVA-rum och reception. Ombyggnaden skall ske under pågående verksamhet med bibehållen patientsäkerhet samt god arbetsmiljö och säkerhet för personalen, och arbetet utförs därför i etapper.

Råslätts vårdcentrum

Nybyggnad av Råslätts Vårdcentrum. Råslätts Vårdcentral är drygt 30 år gammalt. Lokalerna är anpassade för den vård som bedrev i slutet av 80-talet och de tekniska systemen och installationer är både underdimensionerade och slitna. Under åren har mindre ombyggnader skett för anpassning av arbetssätt. Vårdcentralen är i stort behov av nya lokaler för att klara dagens krav på vårdmiljö, arbetsmiljö och verksamhet. Verksamheterna ändras över tid och behöver flexibla lösningar av lokaler. Ljudkrav att det inte går att höra vad som sägs i rummen. Rummen bör vara så generella som möjligt så att de kan användas för olika ändamål. Det är möjligt att öppna upp vissa delar av verksamheten t ex för kvällsmottagning. Lokalerna ska upplevas säkra när det gäller hot och våld. Tillgängligheten är viktig för besökare, patienter samt personalen. Fastigheten kommer redan i byggskedet planeras för en eventuell kommande expansion. Detaljplan medger att fastigheten kan byggas på med ytterligare ett våningsplan på hela fastigheten. Data-, och telefonlösningar kommer också vara flexibla, men samtidigt ergonomiskt och arbetsmiljömässigt bra. All planering och projektering har som förutsättning att långsiktigt minska påverkan på miljön och energioptimera.

Omb Bårhus Obduktion

Om och tillbyggnad av Bårhus/obduktion. Byggnaden är belägen inom Ryhovs sjukhus område byggnadens hus nummer är Q4. Obduktion kommer att flytta in i delar av lokalen som idag finns inne på centralbyggnaden plan 2. I projektet sker en tillbyggnad av kontorslokaler plan 3 samt tillbyggnad av kylrum plan 2. Obduktion kommer i framtiden har lokaler inom plan 2. Befintliga lokaler skall moderniseras och den tekniska utrustningen utbyts. Kylrum plan 2 kommer helt nya installationer att utföras. Delar av byggnaden kommer att rivas .