Upphandling och inköp

Medverkans- och utställningsersättning

Medverkans- och utställningsersättning (MU-avtalet) är ett statligt ramavtal som reglerar nivåerna för ersättning till konstnärer vars verk visas på tillfälliga utställningar. Region Jönköpings län följer MU-avtalet och vill uppmuntra andra aktörer att göra detsamma.

Avtalet finns för att skapa bättre förutsättningar för konstnärer, fotografer, konsthantverkare och illustratörer.

Det är bindande för statliga myndigheter och institutioner och vägledande för aktörer med offentlig finansiering.

Ramavtalet ska följas då en konstnär ställer ut eller på annat sätt, bjuds in för att medverka.

MU-avtalet har tagits fram av staten och konstnärernas riksorganisation KRO, Sveriges konsthantverkare och industriformgivare KIF, Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund och i samråd med Kulturrådet.

Utställningsersättningen kan betraktas som en ersättning för upplåtelse av konstnärens visningsrätt (upphovsrättsersättning).

Ramavtalet pekar på hur en förhandling bör gå till och hur ett avtal bör slutas mellan den utställande konstnären och arrangör i samband med en utställning.

Ramavtalet ger också riktlinjer gällande den ekonomiska ersättningen för den utställande konstnären, för att dennes verk visas under en utställning.

Var tredje kalenderår räknas tarifferna upp utifrån utvecklingen av konsumentprisindex, KPI.