Granskningsrapporter

Resultatet av regionrevisionens granskningar redovisas i rapporter. Rapporterna skrivs av de sakkunniga yrkesrevisorerna som genomfört granskningarna.

Innan rapporterna skickas till respektive nämnd kompletteras de med en skrivelse (missiv) där regionrevisorerna gör egna bedömningar av granskningsresultat och ger rekommendationer om åtgärder med utgångspunkt i granskningsresultat.

I de fall revisorerna begär svar från respektive nämnd återfinns även detta under respektive rapport.

Granskning av årsredovisning 2022

Granskning av delårsrapport 2022 

 

Fördjupade granskningar 

Granskning av regionstyrelsens uppsikt över
hel- och delägda bolag

Granskning av intäktsprocessen

Granskning av styrning, uppföljning och kontroll av psykiatrin

Granskning av kollektivtrafiken

Granskning av 1177 sjukvårdsrådgivning på telefon

Granskning av arbetsmiljön vid regionens tre akutmottagningar

Granskning av arbetet mot välfärdsbedrägerier

Granskning av samverkan inom hemsjukvården i Region Jönköpings län

Granskning av Region Jönköpings läns rutiner i samband med beslut om att införa ny medicinteknisk utrustning 

Granskning av Region Jönköpings läns rutiner för att säkerställa att beslut verkställs 

Granskning av omställningen till en god och nära vård

Granskning av Region Jönköpings läns hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030

Granskning av styrning och ledning, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet