Anslagstavla

Överklaga beslut

Om du vill klaga på ett beslut så skiljer lagen mellan överklagande av allmänna beslut (laglighetsprövning) och specifika beslut som rör dig som person (förvaltningsbesvär).

Laglighetsprövning 

Som länsinvånare kan du överklaga när du tycker att Region Jönköpings län har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. 

En laglighetsprövning ska lämnas skriftligen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det har tillkännagivits på Region Jönköpings läns officiella anslagstavla att protokollet (där beslutet finns) har justerats. Region Jönköpings läns officiella anslagstavla finns via den här länken samt i entrén till Regionens hus på Husargatan 4 i Jönköping.
Anslagstavla

Du kan läsa om laglighetsprövning i 13 kapitlet kommunallagen. I 13 kap 7-9 §§ anges grunderna för laglighetsprövning.
Ett överklagat beslut ska upphävas, om

  • det inte har kommit till på lagligt sätt,
  • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för regionen,
  • det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
  • beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

Domstolen får inte ersätta det överklagade beslutet med något annat beslut. Om domstolen upphäver ett överklagat beslut ogiltigförklaras hela beslutet och ärendet måste tas upp på nytt.

Kontakta förvaltningsrätten i Jönköping

Tel: 036 - 15 66 00
Fax: 036-15 66 55
E-post: forvaltningsrattenijonkoping@dom.se
Webbplats: www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol.se (Extern länk)
Postadress: Box 2201, 550 02 Jönköping
Besöksadress: Hamngatan 15, 553 16 Jönköping

Förvaltningsbesvär

Bara den som berörs av ett beslut kan göra ett förvaltningsbesvär. Dessutom ska beslutet ha gått den berörde emot för att vara överklagbart. Exempel på beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär är beslut att avslå begäran att ta del av allmän handling. Vid denna typ av beslut är Region Jönköpings län skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du ska göra för att överklaga. Detta kallas besvärshänvisning. Här ska du få veta hur du överklagar och vart du skickar ditt överklagande.

Vid prövning av ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt och själva sakfrågan.

Du har tre veckor på dig att överklaga och tiden räknas från det datum du fick del av beslutet.