Nämnder

Regionfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas och vilka ledamöter som ska ingå i dessa.

Nämnderna fattar beslut i frågor inom sitt ansvarsområde. I större övergripande frågor lämnar de förslag till beslut som sedan fattas av regionfullmäktige.  Varje nämnd har ett reglemente som anger vilken verksamhet nämnden ansvarar för.

Region Jönköpings län har följande nämnder:

  • Krisledningsnämnd
  • Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
  • Nämnd för folkhälsa och sjukvård
  • Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
  • Parlamentarisk nämnd
  • Patientnämnd