Information om kamerabevakning

Region Jönköpings län använder kamerabevakning i syfte att förebygga, förhindra och utreda brott samt främja säkerheten för personalen. Bildupptagningen från kamerorna granskas endast i den omfattning som framgår av tillstånden eller behövs för att uppfylla syftet med kamerabevakningen.

Vilken är den rättsliga grunden för Region Jönköpings läns kamerabevakning?

Kamerabevakning innebär en personuppgiftsbehandling och regleras därför av dataskyddsförordningen (GDPR) och kamerabevakningslagen (2018:1200). I dataskyddsförordningen fastställs att det ska finnas en rättslig grund för varje personuppgiftsbehandling och när det gäller kamerabevakning är den rättsliga grunden att den är nödvändig för att regionen ska kunna utföra sina uppgifter av allmänt intresse och som ett led i verksamhetens myndighetsutövning. 

Vilken typ av kamerabevakning använder vi?

Region Jönköpings län använder i huvudsak bevakning i realtid. Vid behov och enligt vissa tillstånd finns dock möjlighet att spela in bildmaterial. Vilken typ av bevakning som är aktuell framgår av skyltningen vid respektive kamera.

Om ljud avlyssnas eller tas upp av kamerabevakningen ska en särskild upplysning finnas, vilket ska framgå av skyltningen vid respektive kamera.

Vem har tillgång till material från kamerabevakning och hur länge sparas materialet?

Det är endast ett begränsat antal personer inom Region Jönköpings län som har åtkomst till materialet från kamerabevakningen.

Det finns fall då regionen får spara bildmaterial från kamerabevakningen, vilket ska framgå av skyltningen vid respektive kamera. I de fall materialet sparas sker ofta en automatisk gallring utifrån angiven tidsperiod.

Vid inträffad incident eller vid brottslig handling, kan uppgifter sparas längre och lämnas ut till brottsutredande myndighet för utredande åtgärder. Personuppgifter från kamerabevakning kommer inte att föras över till ett land utanför EU.

Information om hur personuppgifter behandlas och vilka rättigheter du som enskild person har

Personuppgiftsansvarig är Region Jönköpings län, ansvarig nämnd eller styrelse, org.nr: 232100-0057. Som enskild person har du bl.a. följande rättigheter avseende kamerabevakningen:

  • få tillgång till dina registrerade personuppgifter (bildmaterial)
  • begära rättelse eller radering av dina registrerade personuppgifter (bildmaterial)
  • lämna begäran till Region Jönköpings län om att begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller invända mot att sådan behandling sker
  • lämna klagomål om kamerabevakningen hos Integritetsskyddsmyndigheten

Om du vill ha ut information om vilka personuppgifter vi har om dig kan detta ansökas om på vår hemsida.

Begäran om registerutdrag 

Vill du utöva någon av dina övriga rättigheter enligt ovan kan du kontakta Region Jönköpings läns dataskyddsombud, se kontaktuppgifter på sidan.