Så styrs hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvården styrs av politiker som har valts av länets invånare, men också av övergripande lagar som hälso- och sjukvårdslagen, patientlagen, tandvårdslagen samt av Socialstyrelsens förordningar. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tillsynsansvaret över hälso- och sjukvården i Sverige.

Regionfullmäktige är den högsta politiska beslutsnivån i Region Jönköpings län. Regionstyrelsen leder det politiska arbetet tillsammans med nämnden för folkhälsa och sjukvård.

Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Andra nämnder med ansvarsområden som rör Region Jönköpings läns hälso- och vårdverksamheter är till exempel Patientnämnden och Samverkansnämnden i sydöstra sjukvårdsregionen.