Kommunal utveckling

Kommunal utveckling arbetar på uppdrag av kommunerna, men är organiserad inom Region Jönköpings län och styrs av ett politiskt samverkansorgan (PKS).

Kommunerna i Jönköpings län har enats om samarbete i ett antal primärkommunala områden, såsom social välfärd och omsorg, utbildning inom förskola och skola, miljötillsyn, fritid samt personal- och kompetensutveckling. En stor del av samarbetet omfattar forskning och utveckling och kopplingen mellan praktik och vetenskap.

Arbetet organiseras i olika utvecklingspartnerskap, där kommunerna är finansiärer, aktiva ägare och även tillsätter egna personalresurser för kortare eller längre uppdrag och projekt. FoUrum är samlingsnamnet på de verksamheter som bedriver forskning och utveckling.