Personlighets- och färdighetstester

Tester

I Region Jönköpings län använder vi oss av personlighets- och färdighetstester i rekryteringsprocessen. Resultatet från de testerna är en del av det bedömningsunderlag, tillsammans med ansökningshandlingarna, som vi använder när vi väljer vilka kandidater som går vidare till nästa steg i rekryteringsprocessen.

Varför använder ni er av tester?
Enligt forskning är personlighets- och färdighetstester en rekryteringsmetod med hög förutsägbarhet (validitet) som kan förutspå hur väl en person kommer prestera i sitt arbete. Det är också en objektiv metod som, vid rekrytering av kandidater, har visat sig främja mångfald i organisationer. Vi använder testerna som ett komplement rekryteringsprocessen.

Varför sker vissa tester innan intervju?
När vi använder test före intervju får vi ett mer objektivt urval med högre träffsäkerhet eftersom vi får mer information om varje enskild kandidat. Genom testerna vi får mer information bland annat om kandidaternas personlighet och problemlösningsförmåga, och kan sedan jämföra det mot kravprofilen samt mot övriga kandidater. Vi kan då göra en samlad bedömning från både testresultat och ansökan när vi beslutar om vilka som gå vidare till nästa steg i rekryteringsprocessen. I den del rekryteringar används även fördjupade tester i ett senare skede i processen.

Vad ska jag tänka på när jag genomför testet?
Vissa av påståendena kan kännas mindre relevanta för det arbetet du sökt, men de har en relevant betydelse för processen. Vi rekommenderar att du avsätter tid och sitter ostört när du genomför testerna. Fyll i testet så sanningsenligt som möjligt eftersom detta i slutändan gynnar dig om kravprofilen matchar din personlighet.

Vem läser mina testresultat?
Den rekryteringsspecialist eller HR-partner som skickar ut testet till dig är utbildad i testverktyget och är den enda som tar del av resultatet. Rekryterande chef kommer att få återkoppling på ditt testresultat muntligt. Inga rapporter kommer att lämnas ut varken skriftligen eller via e-post.

Har man rätt att välja att inte genomföra testet? 
Du kan välja att inte genomföra testet. Risken med att inte göra testet är att du inte går vidare till nästa steg, eftersom vi gör en samlad bedömning från både testresultat och ansökan när vi beslutar vilka som går vidare i rekryteringsprocessen.