Budget och utvecklingsplaner

Pappa och barn
Vår budget och olika utvecklingsplaner beskriver hur vi arbetar för att skapa ett bra liv i en attraktiv region, för alla våra invånare. Foto: Johan W Avby

Region Jönköpings läns budget samt olika strategier och program beskriver hur vi bedriver verksamheten och samordnar länets utveckling för att skapa ett bra liv i en attraktiv region.

I budget för 2024 beräknas verksamheten kosta 14,7 miljarder kronor. Skatteintäkterna beräknas uppgå till 10,9 miljarder kronor. Intäkt i form av statsbidrag och kommunal utjämning beräknas till 3,6 miljarder kronor. Invånarna betalar 11,76 kronor i regionskatt för varje intjänad hundralapp.

Våra finansiella mål kännetecknas av god ekonomisk hushållning, långsiktighet och uthållighet. Tanken är att varje generation ska bära sina kostnader. Region Jönköpings län ska använda egna pengar till investeringar och framtida pensioner.

Strategier och program

Region Jönköpings län har i uppdrag att arbeta fram och fastställa en strategi för utvecklingen i länet (RUS), en regional transportplan och en plan för utvecklingen av kulturen i länet. I programmet för hållbar utveckling sammanfattar vi de mål och åtgärder som vi ska arbeta med för att bidra till skapa en hälsofrämjande och jämlik utveckling i länet, med barnens bästa i centrum.